PDA

View Full Version : Các bài nhạc có nốt theo Tựa Đề vần Cromanticlove
17-09-2006, 11:22 AM
Các Bài nhạc có nốt theo TỰA ĐỀ vần C
(Đang cập nhật!!!)
- Ca Dâng Lễ (J.Vi): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaDangLe_jv.pdf)
- Ca Dâng Lễ (Trần Ngọc Quỳnh): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaDangLe_tnq.pdf)
- Ca Dâng Lễ (Vũ Đình Ân): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaDangLe_vda.pdf)
- Ca Dao Mẹ Dịu Hiền (Văn Chi): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaDaoMeDiuHien_vc.pdf)
- Ca Khúc Cecilia (Nhạc: Thế Thông, Lời: Miên Ly): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaKhucCecilia_tt-ml.pdf)
- Ca Khúc Hồng Ân 1 (Nguyễn Duy): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaKhucHongAn1_nd.pdf)
- Ca Khúc Hồng Ân 2 (Nguyễn Duy): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaKhucHongAn2_nd.pdf)
- Ca Khúc Tình Yêu (Hùng Lân): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaKhucTinhYeu_hl.pdf)
- Ca Khúc Trầm Hương (Dao Kim): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaKhucTramHuong_dk.pdf)
- Ca Mừng Các Thánh (Hoài Chiên): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaMungCacThanh_hc.pdf)
- Ca Mừng Các Thánh (Nguyễn Duy): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaMungCacThanh_nd.pdf)
- Ca Mừng Chúa Lên Trời (Thế Thông): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaMungChuaLenTroi_tt.pdf)
- Ca Mừng Mẹ Thiên Chúa (Trung Liêm): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaMungMeThienChua_tl.pdf)
- Ca Mừng Mẹ Vô nhiễm (Nam Hải): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaMungMeVonhiem_nh.pdf)
- Ca Mừng Phục Sinh (Unknown): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/- CaMungPhucSinh.pdf)
- Ca Ngợi Chúa (TV.33 Hương Vĩnh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaNgoiChua_hv.pdf)
- Ca Ngợi Emmanuel (Hùng Lân): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaNgoiEmmanuel_hl.pdf)
- Ca Nguyện Thánh Giuse (Viết Chung): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaNguyenThanhGiuse_vc.pdf)
- Ca nhập lễ (unknown): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaNhapLe.pdf)
- Ca Tình Tri Ân (Kim Long): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaTinhTriAn_kl.pdf)
- Ca Tụng Chúa (Văn Chi): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaTungChua_vc.pdf)
- Ca Tụng Mẹ (Nguyên Thanh): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaTungMe_nt.pdf)
- Ca Vang Ngày Mới (Nguyễn Duy): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaVangNgayMoi_nd.pdf)
- Ca Vang Tình Yêu Chúa (Đinh Minh Hoàng): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaVangTinhYeuChua_dmh.pdf)
- Các Mục Đồng Hối Hả (Tiến Linh): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CacMucDongHoiHa_tl.pdf)
- Các Tầng Trời (Xuân Thảo): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CacTangTroi_xt.pdf)
- Các Trẻ Do Thái (Unknown): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CacTreDoThai.pdf)
- Calve, Chiều Tím Buồn (Đỗ Vy Hạ): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CalveChieuTimBuon_dvh.pdf)
- Calve Mặt Trời Đã Tắt (Phương Anh): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CalveMatTroiDaTat_pa.pdf)
- Cảm Mến Tình Cha (Thành Tâm): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CamMenTinhCha_tt.pdf)
- Cảm Mến Tình Ngài (Anh Tuấn): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CamMenTinhNgai_at.pdf)
- Cảm Mến Tình Ngài 2 (Anh Tuấn): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CamMenTinhNgai2_at.pdf)
- Cảm Tạ (Unknown): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CamTa.pdf)
- Cảm Tạ Chúa 2 (Đàm Minh Hoa): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CamTaChua2_dmh.pdf)
- Cảm Tạ Hồng ÂN (Nguyễn Duy): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CamTaHongAn_nd.pdf)
- Cao Cung Lên (Nguyễn Khắc Xuyên-Hoài Đức): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaoCungLen_nkx-hd.pdf)
- Cao Vời Khôn Ví (Hùng Lân): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CaoVoiKhonVi_hl.pdf)
- Cát Biển Sao Trời (Phanxicô): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CatBienSaoTroi_pxc.pdf)
- Cất Tiếng Hát Mừng (TV65-Hoài Bắc): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CatTiengCaMung(TV65)_hb.pdf)
- Cất Tiếng Hát Mừng (Viết Chung): (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CatTiengHatMung_vc.pdf)
- Cầu Cho Cha Mẹ 10 (Phanxico) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauChoChaMe10_pxc.pdf)
- Cầu Cho Cha Mẹ 3 (Phanxico) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauChoChaMe3_pxc.pdf)
- Cầu Cho Cha Mẹ 4 (Phanxico) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauChoChaMe4_pxc.pdf)
- Cầu Cho Cha Mẹ 5 (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauChoChaMe5_pxc.pdf)
- Cầu Cho Cha Mẹ 6(Phanxico) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauChoChaMe6_pxc.pdf)
- Cầu Cho Cha Mẹ 7 (Phanxico) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauChoChaMe7_pxc.pdf)
- Cầu Cho Cha Mẹ 8 (Phanxico) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauChoChaMe8_pxc.pdf)
- Cầu Cho Cha Mẹ 9 (Phanxico) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauChoChaMe9_pxc.pdf)
- Cầu Cho Linh Mục (Mi Trầm) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauChoLinhMuc_mt.pdf)
- Cầu Cho Song Thân (Thanh Bình) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauChoSongThan_tb.pdf)
- Cầu Chúa Thánh Thần (Thanh Đạt) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauChuaThanhThan_td.pdf)
- Cầu Chúc Giáng Sinh (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauChucGiangSinh.pdf)
- Câu Chúc Tụng (Hải Triều) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauChucTung_ht.pdf)
- Cầu Cùng Mẹ (Khương Huệ) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauCungMe_kh.pdf)
- Cầu Hồn (Viết Chung) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauHon-vc.pdf)
- Cầu Nguyện Bên Máng Cỏ (Minh Phú) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauNguyenBenMangCo_mp.pdf)
- Cầu Mẹ Thương Xứ Đạo Con (Nguyễn Hùng Cường) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauMeThuongXuDaoCon_nhc.pdf)
- Cầu Xin Chúa Thánh Thần (Phương Linh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauXinChuaThanhThan_tnp-pl.pdf)
- Cầu Xin Thánh Gia (Phạm Đình Nhu, Nguyễn Khắc Tuần) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CauXinThanhGia_pdn-nkt.pdf)
- Cậy Trông Mẹ (Nguyễn Duy) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/CayTrongMe_nd.pdf)
- Cha Ơi Con Đã Về (Nguyễn Quang Hiền) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChaOiConDaVe_nqh.pdf)
- Cha Vẫn Chờ Con (Thái Nguyên) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChaVanChoCon_tn.pdf)
- Chân Lý Yêu Thương (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChanLyYeuThuong.pdf)
- Chân Thành Dâng (Nguyên Hồ) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChanThanhDang_nh.pdf)
- Chẳng Biết Lấy Gì (Thành Tâm) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChangBietLayGi_tt.pdf)
- Chào đón Đón Xuân Về (Trần Đại Phướng) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChaoDonXuanVe_tdp.pdf)
- Chào Mừng Cecilia (Thế Thông) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChaoMungCecilia_tt.pdf)

[url=http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChaoMungThanhTuDao.gif]- Chào Mừng Thánh Tử Đạo (]- Chào Mừng Chúa Giáng Sinh (Hùng Lân)[/url)
- Chỉ Có Chúa (Nguyễn Mộng Huỳnh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChiCoChua_nmh.pdf)
- Chỉ Nương Nhờ Chúa (Thy Yên) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChiNuongNhoChua_ty.pdf)
- Chỉ Tình Yêu (Nguyễn Mộng Quỳnh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChiTinhYeu_nmh.pdf)
- Chỉ Vì Yêu Con (Anh Tuấn) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChiViYeuCon_at.pdf)
- Chìa Khóa (Nguyễn Duy) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChiaKhoaPhero_nd.pdf)
- Chiên Hoang Trở Về (Đinh Công Huỳnh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChienHoangTroVe_dch.pdf)
- Chiên Lễ Vượt Qua (Cát Minh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChienLeVuotQua_cm.pdf)
- Chiên Thiên Chúa (Hải Đăng) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChienThienChua_hd.pdf)
- Chiên Vượt Qua (Cát Minh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChienVuotQua_cm-tl.pdf)
- Chiều êm êm (Hoài Đức - Hải Ánh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChieuEmEm_hd-ha.pdf)
- Chiều Mưa Cầu Mẹ (Văn Chi) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChieuMuaCauMe_vc.pdf)
- Chiều Nhẹ Buông Lơi (Nhạc: Thế Thông;Lời: Khương Huệ) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChieuNheBuongLoi_tt-kh.pdf)
- Chiều Tâm Tư (Văn Chi) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChieuTamTu_vc.pdf)
- Chiều Tím (Duy Thiên) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChieuTim_dt.pdf)
- Chính Chúa (TV31) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChinhChua.pdf)
- Chính Chúa Chọn Con (Mi Trầm) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChinhChuaChonCon_mt.pdf)
- Chính Mình Máu Chúa (Tri Van Vinh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChinhMinhMauChua_tvv.pdf)
- Chính Nhờ Ngài (Nguyễn Duy) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChinhNhoNgai_nd.pdf)
- Chính Thầy Là Sự Sống (Nguyễn Chánh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChinhThayLaSuSong_nc.pdf)
- Chính Nhờ ngài (Nguyễn Duy) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChinhNhoNgai_nd.pdf)
- Cho Con Biết Ăn Năn (Nguyễn Văn Tuyên) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChoConBietAnNan_nvt.pdf)
- Cho Con Được Nên Thánh (Kim Ân) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChoConDuocNenThanh_ka.pdf)
- Cho Con Mang Thánh Giá (Ngọc Linh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChoConMangThanhGia_nl.pdf)
- Cho Con Tìm Về (Nguyễn Chánh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChoConTimVe_nc.pdf)
- Cho Con Vững Tin (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChoConVungTin.pdf)
- Chờ Đến Bao Giờ (Mi Trầm) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChoDenBaoGio_mt.pdf)
- Chờ Mong (Nguyễn Duy) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChoMong_nd.pdf)
- Cho Nhau Mùa Xuân (Viết Chung) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChoNhauMuaXuan_vc.pdf)
- Cho Nước Trời Mai sau (Nguyễn Duy) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChoNuocTroiMaiSau_nd.pdf)
- Cho Tình Người Hiệp Nhất (Nguyễn Duy) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChoTinhNguoiHiepNhat-nd.pdf)
- CHúa Ba Ngôi (Thy Yên) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaBaNgoi_ty.pdf)
- Chúa Biểu Dương (Mi Trầm) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaBieuDuong_mt.pdf)
- Chúa Cấm Con Thất Vọng (Mi Trầm) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaCamConThatVong_mt.pdf)
- Chúa Cất Tiếng Gọi Con (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaCatTiengGoiCon.pdf)
- Chúa Cha Nhân Từ (Nguyễn Mộng Huỳnh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaChaNhanTu_nmh.pdf)
- Chúa Chăn Nuôi Tôi (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaChanNuoiToi_duythien.pdf)
- Chúa Chiên Lành (Hoàng Khánh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaChienLanh_hk.pdf)
- Chúa Chịu Phép Rửa (Mi Trầm) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaChiuPhepRua_mt.pdf)
- Chúa Chúc Lành (Mi Trầm) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaChucLanh_mt.pdf)
- Chúa Có Mặt trong lịch sử (Hùng Lân) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaCoMat_hl.pdf)
- Chúa Đã Chọn Con (Hải Ánh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaChonCon_ha.pdf)
- Chúa Đã Đến (Thái Nguyên) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaDen_tn.pdf)
- Chúa Đã Giáng Sinh (Thái Nguyên) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaGiangSinh_tn.pdf)
- Chúa Đã Là Người tị nạn (Nguyễn Mộng Huỳnh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaLaNguoiTiNan_nmh.pdf)
- Chúa Đã Lên Trời (Phanxico) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaLenTroi_pxc.pdf)
- Chúa Đã Phục Sinh (Hải Ánh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaPhucSinh-ha.pdf)
- Chúa Đã Sinh Ra (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaSinhRa.pdf)
- Chúa Sống Lại (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaSongLai.pdf)
- Chúa Đã Sống Lại Thật (Viết Chung) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaSongLaiThat_vc.pdf)
- Chúa Đã Sống Lại (Cát Minh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaSongLai_cm.pdf)
- Chúa Đã Sống Lại (Đỗ Vy Hạ) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaSongLai_dvh.pdf)
- Chúa Đã Yêu Con (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaYeuCon.pdf)
- Chúa Đã Yêu Quý (Hải Ánh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaYeuQuy_ha.pdf)
- Chúa Đã Yêu Thương (Hải Ánh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaYeuThuong_ha.pdf)
- Chúa Đã Yêu (Kim Long) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDaYeu_kl.pdf)
- Chúa Dẫn Con Đi (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDanConDi.pdf)
- Chúa Dẫn Đưa Tôi (Anh Tuấn) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDanDuaToi_at.pdf)
- Chúa Đáng Mến (Phạm Đình Nhu) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDangMen_pdn.pdf)
- Chúa dắt dìu con 2 (Nguyễn Duy) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDatDiuCon2_nd.pdf)
- Chúa Dắt Dìu Con (Tuấn Anh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDatDiuCon_ta.pdf)
- Chúa Đến Rồi (Nhạc: Thành Tâm; Lời: Trần Sĩ Tín) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDenRoi_tt.pdf)
- Chúa Đến Trong Đời (Thái Nguyên) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDenTrongDoi_tn.pdf)
- Chúa Đến (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDen_tn.pdf)
- Chúa Dìu Con (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDiuCon.pdf)
- Chúa Dìu Dắt Đời Con (Thế Thông) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDiuDatDoiCon_tt.pdf)
- Chúa Đỡ Nâng (Mi Trầm) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDoNang_mt.pdf)
- Chúa Đối Xử Đại Lượng (Mi Trầm) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaDoiXuDaiLuong_mt.pdf)
- Chúa Giải Thoát Tôi (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaGiaiThoatToi.pdf)
- Chúa Gọi Con (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaGoiCon.pdf)
- Chúa Gọi Con Về (Văn Chi) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaGoiConVe_vc.pdf)
- Chúa Hiển Trị (Mi Trầm) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaHienTri_mt.pdf)
- Chúa Không Lầm (Kim Long) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaKhongLam_kl.pdf)
- Chúa Kitô là Cuộc Sống (Vũ Đình Ân) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaKitoLaCuocSong_vda.pdf)
- Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Nguyễn Duy) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaKitoVuaVuTru_nd.pdf)
- Chúa Là Ánh Sáng (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaAnhSang.pdf)
- Chúa Là Cây Nho (Ân Đức) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaCayNho_ad.pdf)
- Chúa Là Con Đường (Phanxico) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaConDuong_pxc.pdf)
- Chúa Là Đấng Chăn Dắt Tôi (Hoàng Kim) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaDang_hk.pdf)
- Chúa Là Gia nghiệp (Hoàng ngô) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaGiaNghiep_hn.pdf)
- Chúa Là Gia nghiệp (Kim long) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaGiaNghiep_kl.pdf)
- Chúa Là Lẽ Sống (Kim Ân) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaLeSong_ka.pdf)
- Chúa Là Gia Nghiệp (Mi Trầm) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaGiaNghiep_mt.pdf)
- Chúa Là Mùa Xuân (Hải Ánh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaMuaXuan_ha.pdf)
- Chúa là Mục Tử (TV22) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaMucTu.pdf)
- Chúa Là Mục Tử (Trần Anh Linh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaMucTu_tal.pdf)
- Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaMucTu_ndv-tl.pdf)
- Chúa Là Nguồn Ánh Sáng (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaNguonAnhSang.pdf)
- Chúa Là Nguốn Sức Sống (Nguyễn Mộng Huỳnh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaNguonSucSong_nmh.pdf)
- Chúa Là Nơi Con Nương Tựa (Hoàng Kim) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaNoiConNuongTua_hk.pdf)
- Chúa Là Phần Gia Nghiệp (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaPhanGiaNghiep.pdf)
- Chúa Là Sự Sáng (Hải Ánh) (http://truyendao.net/member/DonRac/BaiNhacCoNot/PDF-TD-vanC/ChuaLaSuSang_ha.pdf)

hoahairau
12-09-2009, 08:11 AM
WEB Ns HuyBach, có vấn đề quý vị ơi.....
Xin hỏi anh Donrac chắc anh chuyển kho rồi....

thiennhansdb
12-09-2009, 10:07 AM
WEB Ns HuyBach, có vấn đề quý vị ơi.....
Xin hỏi anh Donrac chắc anh chuyển kho rồi....

Chào bạn !
Tôi đã fix link xong. Do chúng tôi có nhiều Domain, một số Domain không cần sử dụng nữa nên đã có hiện tượng trên

Cám on bạn đã chỉ ra những thiếu xót. Bây giờ bạn có thể download được rồi đó

Thân mến