PDA

View Full Version : Truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Namthiennhansdb
01-11-2007, 01:39 AM
Truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Nhân dịp tháng 11 - tháng kính và cầu cho các đẳng linh hồn. Nhacthanh.net xin gởi đến CD truyện kể về cuộc đời của các vị thánh tử đạo Việt Nam mà đã được biên soạn và thu âm.

Lời giới thiệu
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/loi%20gioi%20thieu.mp3

1. Thánh Anê Lê Thị Thành
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Ane%20Le%20Thi%20Thanh.mp3

2. Thánh Anrê Dũng Lạc
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Anre%20Dung%20Lac.mp3

thiennhansdb
01-11-2007, 11:32 PM
3. Thánh Anre Nguyễn Kim Thông
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Anre%20Nguyen%20Kim%20Thong.mp3

4. Thánh Anre Trần Văn Trông
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Anre%20Tran%20Van%20Trong.mp3

thiennhansdb
02-11-2007, 12:45 PM
5. Anton Nguyễn Đích
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Anton%20Nguyen%20Dich.mp3

6. Anton Nguyễn Hữu Quỳnh
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Anton%20Nguyen%20Huu%20Quynh.mp3

7. Augustino Nguyễn Văn Mới
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Augustino%20Nguyen%20Van%20Moi.mp3

8. Augustino Phan Viết Huy
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Augustino%20Phan%20Viet%20Huy.mp3

thiennhansdb
03-11-2007, 01:26 AM
9. Augustino Schoeffler Đông
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Augustino%20Schoeffler%20Dong.mp3

10. Bênardo Vũ Văn Duệ
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Bernado%20Vu%20Van%20Due.mp3

11. Anre Phú Yên
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Chan%20Phuoc%20Anre%20Phu%20Yen.mp3

12. Đaminh Bùi Văn Uy
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Da%20Minh%20Bui%20Van%20Uy.mp3

thiennhansdb
04-11-2007, 08:13 AM
13. Đaminh Cẩm
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Da%20Minh%20Cam.mp3

14. Đaminh Minh Đạt
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Da%20Minh%20Dinh%20Dat.mp3

15. Đaminh Hernares Minh - Giám Mục
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Da%20Minh%20Hernares%20Minh,%20GM.mp3

16. Đaminh Nguyễn Văn Hạnh
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Da%20Minh%20Nguyen%20Van%20Hanh.mp3

thiennhansdb
05-11-2007, 01:34 PM
17. Đaminh Nguyên, Đaminh Nhi, Anre Tường
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Da%20Minh%20Nguyen,%20Th.%20Da%20Minh%20Nhi, %20Th.%20Da%20Minh%20Nguyen%20Duc%20Mao,%20Th.%20V inh%20Son%20Tuong,%20Th.%20Anre%20Tuo.mp3

18. Daminh Ninh
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Da%20Minh%20Ninh.mp3

19. Đaminh Phạm Trọng Khảm
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Da%20Minh%20Pham%20Trong%20Kham.mp3

20. Đaminh Toại và Đaminh Huyện
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Da%20Minh%20Toai%20&%20Th.%20Da%20Minh%20Huyen.mp3

thiennhansdb
06-11-2007, 08:30 AM
21. Đaminh Trạch
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Da%20Minh%20Trach.mp3

22. Đaminh Vũ Đình Tước
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Da%20Minh%20Vu%20Dinh%20Tuoc.mp3

23. Đaminh Mầu (???)
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Da%20minh%20Mau.mp3

24. Emanuel Lê Văn Phụng
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Emmanuel%20Le%20Van%20Phung.mp3

thiennhansdb
09-11-2007, 12:13 AM
25. Emanuel Nguyễn Văn Triệu
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Emmanuel%20Nguyen%20Van%20Trieu.mp3

26. Giacobe Đỗ Mai Năm
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giacobe%20Do%20Mai%20Nam.mp3

27. Gioan B. Còn (Bốn)
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Gioan%20B.%20Con%20(Bon).mp3

28. Gioan B. Đinh Văn Thành
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Gioan%20B.%20Dinh%20Van%20Thanh.mp3

29. Gioan Carolo Cornay Tân
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Gioan%20Carolo%20Cornay%20Tan.mp3

30. Gioan Đạt
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Gioan%20Dat.mp3

31. Gioan Đoàn Thanh Hoan
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Gioan%20Doan%20Thanh%20Hoan.mp3

32. Gioan Luis Bonnard Hương
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Gioan%20Louis%20Bonnard%20Huong.mp3

thiennhansdb
15-11-2007, 09:34 PM
33. Gioan Theophan Venard Ven
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Gioan%20Theophan%20Venard%20Ven.mp3

34. Giuse Đặng Đình Viên
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Dang%20Dinh%20Vien.mp3

35. Giuse Diaz Sanurjo An - GM
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Diaz%20Sanjurjo%20An,%20GM.mp3

36. Giuse Đỗ Quang Hiền
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Do%20Quang%20Hien.mp3

37. Giuse Ferandez Hiền
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Ferandez%20Hien.mp3

38. Giuse Hoàng Lương Cảnh
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Hoang%20Luong%20Canh.mp3

39. Giuse Lê Đặng Thi
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Le%20Dang%20Thi.mp3

40. Giuse Marchand Du
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Marchand%20Du.mp3

41. Giuse Nguyễn Đình Nghị
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Nguyen%20Dinh%20Nghi.mp3

42. Giuse Nguyễn Đình Uyển
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Nguyen%20Dinh%20Uyen.mp3

thiennhansdb
20-11-2007, 09:01 PM
43. Giuse Nguyễn Duy Khang
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Nguyen%20Duy%20Khang.mp3

44. Giuse Nguyễn Văn Lựu
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Nguyen%20Van%20Luu.mp3

45. Giuse Phạm Trọng Tà
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Pham%20Trong%20Ta.mp3

46. Giuse Trần Văn Tuân
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Tran%20Van%20Tuan.mp3

47. Giuse Tuân (Lm)
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Tuan.mp3

48. Giuse Túc
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Giuse%20Tuc.mp3

49. Hieronimo Hermosilla Liêm - GM
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Hieronimo%20Hermosilla%20Liem,%20GM.mp3

50. Ingatio Delgado Y - GM
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Ingatio%20Delgado%20Y,%20GM.mp3

51. Jacinta Castaneda Gia
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Jacinta%20Castaneda%20Gia.mp3

52. Jos Melchior Garcia Sampedro Xuyên
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Jos.%20Melchior%20Garcia%20Sampedro%20Xuyen, %20GM.mp3

53. Laurenso Ngôn
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Laurenso%20Ngon.mp3

thiennhansdb
27-11-2007, 06:52 AM
54. LaurensNguyễn Văn Hưởng
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Laurenso%20Nguyen%20Van%20Huong.mp3

55. Luca Phạm Trọng Thìn
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Luca%20Pham%20Trong%20Thin.mp3

56. Luca Vũ Bá Loan
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Luca%20Vu%20Ba%20Loan.mp3

57. Martinno Tạ Đức Thịnh
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Martino%20Ta%20Duc%20Thinh.mp3

58. Martino Thọ (Nho)
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Martino%20Tho%20(Nho).mp3

59. Matheu Anph Lezianna Đậu
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Mattheu%20Anph.%20Leziniana%20Dau.mp3

60. Matheu Lê Văn Gẫm
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Mattheu%20Le%20Van%20Gam.mp3

61. Matheu Nguyễn Văn Phượng
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Mattheu%20Nguyen%20Van%20Phuong.mp3

62. Michael Hồ Đình Hy
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Micae%20Ho%20Dinh%20Hy.mp3

63. Micael Nguyễn Huy Mỹ
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Micae%20Nguyen%20Huy%20My.mp3

64. Nicola Bùi Đức Thể
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Nicola%20Bui%20Duc%20The.mp3

thiennhansdb
01-12-2007, 12:22 AM
65. Phaolo Nguyễn Văn Mỹ
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phalo%20Nguyen%20Van%20My.mp3

66. Phaolo Tống Viết Bường
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phalo%20Tong%20Viet%20Buong.mp3

67. Phanxico Đỗ Văn Chiểu
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phanxico%20Do%20Van%20Chieu.mp3

68. Phanxico Gil Federich Tế
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phanxico%20Gil%20Federich%20Te.mp3

69. Phanxico Jaccard Phan
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phanxico%20Jaccard%20Phan.mp3

70. Phanxico Trần Văn Trung
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phanxico%20Tran%20Van%20Trung.mp3

71. Phanxico X Hà Trọng Mậu
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phanxico%20X.%20Ha%20Trong%20Mau.mp3

72. Phanxico X. Isidoro Gegelin Kính
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phanxico%20X.%20Isidoro%20Gagelin%20Kinh.mp3

73. Phanxico X. Nguyễn Cần (Tiên)
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phanxico%20X.%20Nguyen%20Can.mp3

74. Phaolo Lê Bảo Tịnh
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phaolo%20Le%20Bao%20Tinh.mp3

75. Phaolo Lê Văn Lộc
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phaolo%20Le%20Van%20Loc.mp3

76. Phaolo Nguyễn Ngôn
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phaolo%20Nguyen%20Ngan.mp3

77. Phaolo Phạm Khắc Hoan
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phaolo%20Pham%20Khac%20Khoan.mp3

78. Phaolo Vũ Văn Đông (tu Duong)
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phaolo%20Vu%20Van%20Dong%20(tu%20Duong).mp3

79. Phero Amato Bình
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Almato%20Binh.mp3

80.Phêro Đa
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Da.mp3

thiennhansdb
01-12-2007, 12:37 AM
81. Phero Đinh Văn Dũng và Phero Đinh Văn Thuần
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Dinh%20Van%20Dung%20&%20Th.%20Phero%20Dinh%20Van%20Thuan.mp3

82. Phero Đoàn Công Quý
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Doan%20Cong%20Quy.mp3

83. Phero Doan Văn Vân
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Doan%20Van%20Van.mp3

84. Phero Dumoulin Borle Cao - GM
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Dumoulin%20Borie%20Cao,%20GM.mp3

85. Phero Khanh
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Khanh.mp3

86. Phero Lê Tùy
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Le%20Tuy.mp3

87. Phero Nguyễn Bá Tuần
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Nguyen%20Ba%20Tuan.mp3

88. Phero Nguyễn Khắc Tự
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Nguyen%20Khac%20Tu.mp3

89. Phero Nguyễn Văn Hiếu
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Nguyen%20Van%20Hieu.mp3

90. Phero Nguyễn Văn Lựu
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Nguyen%20Van%20Luu.mp3

91. Phero Nguyễn Văn Tự
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Nguyen%20Van%20Tu.mp3

92. Phero Phanxico Neron Bắc
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Phanxico%20Neron%20Bac.mp3

93. Phero Trương Văn Thi
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Truong%20Van%20Duong.mp3

94. Phero Vũ Đăng Khoa
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Vu%20Dang%20Khoa.mp3

95. Phero Vũ Văn Truật
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Phero%20Vu%20Van%20Truat.mp3

96. Philipphe Phan Văn Minh
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Philipphe%20Phan%20Van%20Minh.mp3

97. Simon Phan Đắc Hòa
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Simon%20Phan%20Dac%20Hoa.mp3

98. Stephano Nguyễn Văn Vinh
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Stephano%20Nguyen%20Van%20Vinh.mp3

99. Stephano Theodore Cuenot Thể - GM
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Stephano%20Theodore%20Cuenot%20The,%20GM.mp3

100. Toma Đinh Viết Dụ
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Toma%20Dinh%20Viet%20Du.mp3

thiennhansdb
01-12-2007, 12:43 AM
101. Toma Khuông
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Toma%20Khuong.mp3

102. Toma Nguyễn Văn Đệ
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Toma%20Nguyen%20Van%20De.mp3

103. Toma Toán
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Toma%20Toan.mp3

104. Toma Trần Văn Thiện
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Toma%20Tran%20Van%20Thien.mp3

105. Valentino Berio Ocha Vinh - GM
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Valentino%20Berrio%20Ochoa%20Vinh,%20GM.mp3

106. Vinh Sơn Đỗ Yến
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Vinh%20Son%20Do%20Yen.mp3

107. Vinh Sơn Dương
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Vinh%20Son%20Duong.mp3

108. Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.%20Vinh%20Son%20Nguyen%20The%20Diem.mp3

109. Vinh Sơn Lê Quang Liêm
http://db2.music.nhacthanh.net/SachNoi/CacThanhTuDaoVN/Th.Vinh%20Son%20Le%20Quang%20Liem.mp3


Bộ CD truyện kể về các thánh tử đạo VN đã được giới thiệu xong

Thân mến

thiennhansdb
16-11-2008, 10:47 PM
Xin chào !

Hôm nay giáo hội mừng kính Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thiennhansdb xin phép được mở lại chủ đề này để quý ACE và các bạn gần xa mới tham gia diễn đàn có thể tìm hiểu và có thêm thông tin tài liệu về các chứng nhân anh dũng trên đất nước VN thân yêu của chúng ta.

Thân mến