PDA

View Full Version : Album : Tổng hợp nhạc Giáng SinhVuHuyen
12-11-2007, 02:59 PM
Album Rong Ca Mùa Đông

http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/rongcamuadongfrontuv1.jpg
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/rongcamuadongbackoq3.jpg

1.Giáng Sinh Về - Tác giả : Phan Ngọc Hiến - Ca sỹ : Tam ca Áo Trắng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/01.GiangSinhVe_PhanNgocHien_TamCaAoTrang.wma
2.Ánh sao vui đêm đông - Tác giả : Nguyễn Lê - Ca Sỹ : Phi Thúy Hạnh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/02.AnhSaoVuiDemDong_NguyenLe_PhiThuyHanh.wma
3.Ước mơ đêm đông - Tác giả : Thy Yên - Ca sỹ : Xuân Trường
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/03.UocMoDemDong_ThyYen_XuanTruong.wma
4.Hoan ca Giáng Sinh - Tác giả : Trần Quang Cường - Ca sỹ : Tam ca 3A
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/04.HoanCaGiangSinh_TranQuangCuong_TamCa3A.wma
5.Cho Nhau Mùa Đông - Tác giả : Quốc Dũng - Ca sỹ : Quỳnh Lan
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/05.ChoNhauMuaDong_QuocDung_QuynhLan.wma
6.Đêm của lời hẹn hò - Tác giả : Khắc Dũng - Ca sỹ : Khắc Dũng & nhóm ATB
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/06.DemCuaLoiHenHo_KhacDung_ATB.wma
7.Mùa đông mới - Tác giả : Ý Vũ - Ca sỹ : Đoan Trang
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/07.MuaDongMoi_YVu_Doan_Trang.wma[
8.Mơ miền BeLem - Tác giả : Lê Đức Hùng - Ca sỹ : Quang Minh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/08.MoMienBeLem_LeDucHung_QuangMinh.wma
9.Lời tự tình đêm thánh - Tác giả : Trần Anh Phương - Ca sỹ : Bông Mai
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/09.LoiTuTinhDemThanh_TranAnhPhuong_BongMai.wma

VuHuyen
12-11-2007, 03:03 PM
Album Noel - Đêm Hồng Phúc

http://img245.imageshack.us/img245/8923/frontpd1.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/2019/backga1.jpg

Album Noel - Đêm Hồng Phúc (http://www.megaupload.com/?d=SPHBOQCA)

VuHuyen
12-11-2007, 03:28 PM
Album GỬI MÙA ĐÔNG

http://img162.imageshack.us/img162/6126/buomdem89fronton4.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/4222/buomdem89backad1.jpg

Album GỬI MÙA ĐÔNG (http://www.megaupload.com/?d=GC9U3EET)

VuHuyen
12-11-2007, 03:32 PM
Single : Ca vang mừng Chúa Giáng Sinh
Tác giả : Unknown
Ca sỹ : Hợp Ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/CaVangMungChuaGiangSinh.mp3

VuHuyen
12-11-2007, 09:13 PM
1.Mừng Chúa ra đời - Vũ Khanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/MungChuaRaDoi(VuKhanh).mp3
2.What child is this - Bảo Thơ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/WhatChildIsThis(BaoTho).mp3
3.Tà áo đêm Noel - Băng Châu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/TaAoDemNoel(BangChau).mp3
4.Cao cung lên - Hoài Nam
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/CaoCungLen(HoaiNam).mp3
5.Cao cung lên - Elvis Phương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/CaoCungLen(ElvisPhuong).mp3
6.Chúc mừng giáng sinh - Hằng Nga
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/ChucMungGiangSinh(HangNga).mp3
7.Cao cung lên - Ca đoàn đức Mẹ hằng cứu giúp

http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/CaoCungLen(CaDoanDucMeHangCuuGiup).mp3
8.Cùng đi Belem - Ca đoàn Ngàn Thông
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/CungDiBeLem(CaDoanNganThong).mp3
9.Chúc mừng giáng sinh - Loan Châu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/ChucMungGiangSinh(LoanChau).mp3
10.Ca khen Chúa ra đời - Vũ Đình An
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/CaKhenChuaRaDoi(VuDinhAn).mp3

VuHuyen
12-11-2007, 09:32 PM
11.Cao cung lên - Xuân Sơn
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/CaoCungLen(XuanSon).mp3
12.Cao cung lên - Bích hồng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/CaoCungLen(BichHong).mp3
13.Cầu chúc giáng sinh - Thu Phương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/CauChucGiangSinh(ThuPhuong).mp3
14.Chuông Ngân - Tốp ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/ChuongNgan(TopCa).mp3
15.Đêm đến - Chí Tài
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemDen(ChiTai).mp3
16.Đêm Chúa đến - Trần Bình
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemChuaDen(TranBinh).mp3
17.Cùng đi Belem - Hợp xướng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/CungDiBeLem(HopXuong).mp3
18.Đêm hồng Ân - Quang Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemHongAn(QuangLinh).mp3
19.Đêm hồn Ân - Ca đoàn Tân Châu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemHongAn2(CaDoanTanChau).mp3
20.Đêm hồng phúc - Ca đoàn đức Mẹ hằng cứu giúp
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemHongPhuc(CaDoanDu%20MeHangCuuGiup).mp3
21.Đêm đông - Thanh Lan
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemDong(ThanhLan).mp3
22.Đêm đông dâng Chúa
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemDongDangChua(BichPhuong).mp3

VuHuyen
13-11-2007, 07:25 PM
23.Đêm lạnh mùa đông - Đoan Trang
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemLanhMuaDong(DoanTrang).mp3
24.Đêm nay giáng sinh - Diễm Liên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemNayGiangSinh(DiemLien).mp3
25.Đêm nay giáng sinh - Nhóm Cát Trắng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemNayGiangSinh(NhomCatTrang).mp3
26.Đêm nay Noel về - Như Mai
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemNayNoelVe(Nhu%20Mai).mp3
27.Đêm nay Noel về - Thu Phương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemNayNoelVe(ThuPhuong).mp3
28.Đêm Noel - Thúy Vi
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemNoel(ThuyVy).mp3
29.Đêm Thánh - Chung Tử Lưu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemThanh(ChungTuLuu).mp3
30.Đêm Thánh - Thu Hoa
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/DemThanh(ThuHoa).mp3

VuHuyen
14-11-2007, 07:51 AM
Album Tiếng Hát Thiên Thần - Thiếu nhi biểu diễn
1.Ông Noel của em - lời việt Nguyễn Ngọc Thiện - Biểu diễn Ngọc Châu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/1.OngNoelCuaEm.wmv
2.Liên khúc đêm yên lành - tiếng chuông ngân - Thu Ngọc
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/2.LienKhucDemYenLanh.wmv
3.Chú bé đánh trống - lời việt Viết Chung - Biểu diễn Tốp ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/3.ChuBeDanhTrong.wmv
4.Mẹ yêu - Lời việt Nguyễn ngọc thiện - biểu diễn Diễm Quyên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/4.MeYeu.wmv
5.Tiếng hát thiên thần - Tốp ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/5.TiengHatThienThan.wmv
6.Ba vì sao - lời việt Nguyễn Ngọc Thiện - Biểu diễn : Yến Nhi
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/6.BaViSao.wmv
7.Mùa đông diệu kỳ - lời việt Nguyễn Ngọc Thiện - Biểu diễn : Tốp ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/7.MuaDongKyDieu.wmv
8.Nụ Cười - lời việt Nguyễn Ngọc Thiện - Biểu diễn : Xuân An
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/8.NuCuoi.wmv
9.Hang Belem - Tác giả : Hải Linh - Biểu diễn : Thanh Ngọc
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/9.HangBelem.wmv
10.Chiếc cầu AVIGNONG - lời việt Nguyễn Ngọc Thiện - Biểu diễn : Tốp ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/10.ChiecCauAVIGNONG.wmv
11.Mẹ dấu yêu - Lời việt Trần Thanh Tùng - biểu diễn : Ngọc Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/11.MeDauYeu.wmv
12.Chúc mừng sinh nhật - lời việt Nguyễn Ngọc Thiện - Biểu diễn : Thùy Mi & Nguyệt Thanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/12.ChucMungSinhNhat.wmv
13.Em chúc xuân - Tốp ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/MUSIC13.wmv
14.Chúc mừng năm mới - Tốp ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/MUSIC14.wmv

VuHuyen
15-11-2007, 09:22 PM
31.Đêm Thanh Bình - Quang Minh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164759261_Dem%20Thanh%20Binh%20(Quang%20Minh).mp3
32.Đêm Thánh Vô Cùng - Ban Thùy Dương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164759392_Dem%20Thanh%20Vo%20Cung%20(Ban%20Thuy%2 0Duong).mp3
33.Đêm Thánh Vô Cùng - Elvis Phương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164759449_Dem%20Thanh%20Vo%20Cung%20(Elvis%20Phuo ng).mp3
34.Đêm Thánh Vô Cùng - Giáo xứ Thạch Đa
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164759756_Dem%20Thanh%20Vo%20Cung%20(Giao%20Xu%20 Thach%20Da).mp3
35.Đêm Thánh Vô Cùng - Hồng Nhung
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164759794_Dem%20Thanh%20Vo%20Cung%20(Hong%20Nhung ).mp3
36.Đêm Thánh Vô Cùng - Lệ Hằng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164759837_Dem%20Thanh%20Vo%20Cung%20(Le%20Hang).m p3
37.Đêm Thánh Vô Cùng - Hợp Ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164760170_Dem%20Thanh%20Vo%20Cung%20(Hop%20Ca).mp 3
38.Hai Mùa Noel - Tuấn Vũ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164760084_Hai%20Mua%20Noel%20(Tuan%20Vu).mp3
39.Đêm Tình Yêu - Ca đoàn Tân Châu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164760358_Dem%20Tinh%20Yeu%20(Ca%20Doan%20Tan%20C hau).mp3
40.Đêm Tình Yêu - Hồ Lệ Thu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164760406_Dem%20Tinh%20Yeu%20(Ho%20Le%20Thu).mp3
41.Đêm Thánh Tuyệt Vời - Thiên Kiều Giang
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164759329_Dem%20Thanh%20Tuyet%20Voi%20(Thien%20Ki eu%20Giang).mp3

VuHuyen
15-11-2007, 09:38 PM
42.Địa cầu đầy ân sủng Chúa - Đoan Trang
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164760470_Dia%20Cau%20Day%20An%20Sung%20Chua%20(D oan%20Trang).mp3
43.Feliz Navidad - Nhật Quân
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164760773_Feliz%20Navidad%20(Nhat%20Quan).mp3
44.Đêm vang tiếng gọi - Hợp Ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164760701_Dem%20Vang%20Tieng%20Goi%20(Hop%20Ca).m p3
45.Dư âm Giáng Sinh - Tuấn Vũ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164760834_Du%20Am%20Mua%20Giang%20Sinh%20(Tuan%20 Vu).mp3
46.Giáng sinh kỷ niệm - Elvis Phương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164760884_Giang%20Sinh%20Ky%20Niem%20(Elvis%20Phu ong).mp3

VuHuyen
15-11-2007, 09:42 PM
Album Niềm Vui Giáng Sinh - Hòa Tấu
http://img182.imageshack.us/img182/5776/lv186frontsv2.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/2783/lv186backem1.jpg

Album Niềm Vui Giáng Sinh - Hòa Tấu
(http://www.mediafire.com/?9om5qznmm4m)

VuHuyen
15-11-2007, 09:44 PM
Album Quà tặng giáng sinh - nhiều ca sỹ
http://img213.imageshack.us/img213/1641/quatangfrontxq6.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/8295/quatangbacknj1.jpg

Album Quà tặng giáng sinh - nhiều ca sỹ (http://www.mediafire.com/?4mynzzlgntw)

thiennhansdb
16-11-2007, 01:18 AM
Album Quà tặng giáng sinh - nhiều ca sỹ
Album Quà tặng giáng sinh - nhiều ca sỹ (http://www.mediafire.com/?4mynzzlgntw)

Link này đã bị xóa rồi !

VuHuyen
16-11-2007, 09:27 PM
Link này đã bị xóa rồi !

VH sẽ up lại CD đó sau,các bạn thông cảm do mediafie ko có accout nên dễ bị dis link

Album Sinh Nhật Chúa Cứu Thế
http://img77.imageshack.us/img77/9442/frontds6.jpg

Album Sinh Nhật Chúa Cứu Thế (http://www.megaupload.com/?d=K57O93M9)

VuHuyen
18-11-2007, 07:26 PM
47.Giáo đường im bóng - Tuấn Vũ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164761009_Giao%20Duong%20Im%20Bong%20(Tuan%20Vu). mp3
48.Hai mùa Noel - Khả tú
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164761057_Hai%20Mua%20Noel%20(Kha%20Tu).mp3
49.Hai mùa Noel - Thái Châu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164761108_Hai%20Mua%20Noel%20(Thai%20Chau).mp3
50.Hai mùa Noel - Vũ Khanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164761140_Hai%20Mua%20Noel%20(Vu%20Khanh).mp3
51.Hai mùa Noel - Yến Khoa
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164761194_Hai%20Mua%20Noel%20(Yen%20Khoa).mp3
52.Hai mùa Noel - Duy Quang
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164761228_Hai%20Mua%20Noel%20Duy%20Quang).mp3
53.Hang Belem - Ca đoàn đức Mẹ hằng cứu giúp
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164761335_Hang%20Be%20Lem%20(Ca%20Doan%20Duc%20Me %20Hang%20Cuu%20Giup).mp3
54.Hang Belem - Lệ Hằng
GiangSinh/1164761697_Hang%20Be%20Lem%20(Le%20Hang).mp3
55.Hang Belem - Giáo xứ Thạch Đa
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164761731_Hang%20BeLem%20(Giao%20Xu%20Thanh%20Da) .mp3
56.Hang Belem - Ngọc Huệ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164761767_Hang%20BeLem%20(Ngoc%20Hue).mp3
57.Hang Belem - Trần Thu Hà
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164761820_Hang%20BeLem%20(TranThuHa).mp3
58.Hang Belem 2 - Ca đoàn đức Mẹ hằng cứu giúp
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164761864_Hang%20BeLem%202%20(Ca%20Doan%20Duc%20M e%20Hang%20Cuu%20Giup).mp3
59.Hang Belem 3 - Ca đoàn đức Mẹ hằng cứu giúp
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164761892_Hang%20BeLem%203%20(Ca%20Doan%20Duc%20M e%20Hang%20Cuu%20Giup).mp3
60.Hang Belem - Hải Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164761957_Hang%20Belem%20(Hai%20Linh).mp3
61.Hang Belem - Hồng Nhung
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164762018_Hang%20Belem%20(Hong%20Nhung).mp3
62.Hang Belem băng giá - Cánh buồm xanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164762060_Hang%20Belem%20Bang%20Gia%20(Canh%20Buo m%20Xanh).mp3

VuHuyen
18-11-2007, 07:36 PM
63.Hợp khúc Noel - Hợp ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164762117_Hop%20Khuc%20Noel%20(Hop%20Ca).mp3
64.Jingel Bell - Boney M
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164762374_Jingle%20Bells%20(Boney%20M).mp3
65.Jingel Bell - Phương Thanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164762410_Jingle%20Bells%20(Phuong%20Thanh).mp3
66.Jingel Bell - Thúy Vy
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164762449_Jingle%20Bells%20(Thuy%20Vy).mp3
67.Jingel Bell - Trẻ em
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164762485_Jingle%20Bells%20(Tre%20Em%20).mp3
68.Joy to the world - Unknown
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164762533_Joy%20to%20the%20World.mp3
69.Kìa chuông reo - Anh Tuấn
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164762620_Kia%20Chuong%20Reo%20(Anh%20Tuan).mp3
70.Last Christmas - Vina Uyên My
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164763874_Last%20Christmas%20(Vina%20Uyen%20Mi).m p3
71.Liên khúc noel - tốp ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164763937_Lien%20Khuc%20Noel%20(Top%20Ca).mp3
72.Lạy Chúa con là người ngoại đạo - Tuấn Vũ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164764006_Lay%20Chua%20Con%20La%20Nguoi%20Ngoai%2 0Dao%20(Tuan%20Vu).mp3
73.Lời cầu xin mùa Giáng Sinh - Như Mai
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164764126_Loi%20Cau%20Xin%20Mua%20Giang%20Sinh%20 (Nhu%20Mai).mp3
74.Lời chúc đêm Giang Sinh - Trần Thu Hà
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164764197_Loi%20Chuc%20Dem%20Giang%20Sinh%20(Tran %20Thu%20Ha).mp3
75.Lời chúc mừng Noel - Hợp ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164764334_Loi%20Chuc%20Mung%20Noel%20(Hop%20Ca).m p3
76.Lời con xin Chúa - Diễm Liên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164764378_Loi%20Con%20Xin%20Chua%20(Diem%20Lien). mp3
77.Lời con xin Chúa - Lê Uyên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164764492_Loi%20Con%20Xin%20Chua%20(Le%20Uyen).mp 3
78.Lời con xin Chúa - Thanh Mai
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164764638_Loi%20Con%20Xin%20Chua%20(Thanh%20Mai). mp3
79.Lời con xin Chúa - Thanh Thúy
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164764758_Loi%20Con%20Xin%20Chua%20(Thanh%20Thuy) .mp3
80.Lời cầu cho xứ đao - Như Mai
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164764529_Loi%20Cau%20Cho%20Xu%20Dao%20(Nhu%20Mai ).mp3
81.Belem giữa đêm đông - Unkown
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164764691_Belem%20Giua%20Dem%20Dong.mp3
82.Một trời sao sáng - Mai Vi
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164764837_Mot%20Troi%20Sao%20Sang%20(Mai%20Vi).mp 3
83.Mùa ban ơn phúc - ca đoàn đức Mẹ hằng cứu giúp
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164764913_Mua%20Ban%20On%20Phuc%20(Ca%20Doan%20DM HCGiup).mp3

VuHuyen
20-11-2007, 01:46 PM
Nhạc Giáng Sinh 128kbps
84.Jingel Bell - Hien Thuc
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/AAJINGLE_BELL___HIEN_THUC.MP3
85.Vì sao sáng - Việt Quang
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/AAVI_SAO_SANG___VIET_QUANG.MP3
86.Chuông Ngân Vang - Phương Thanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/ACHUONG_NGAN_VANG___PHUONG_.MP3
87.Ánh sao buồn - Mỹ Tâm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/AO_SAO_BUON___MY_TAM.MP3
88.Belem quạnh hiu - Hồng Nhung
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/BELEM_QUANH_HIU___HONG_NHUN.MP3
89.Bài ca đêm - Mỹ Tâm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/BAI_CA_DEM___MY_TAM.MP3
90.Chúc mùa Noel - Tam ca thế hệ mới
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/CHUC_MUA_NOEL___NHOM_HOA_HO.MP3
91.Chúc mừng giáng sinh - Nhóm Hoa Hồng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/CHUC_MUNG_GIANG_SINH___HOA_.MP3
92.Chuông Ngân Vang - Nhạc Anh, Phương Thanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/CHUONG_NGAN_VANG___NHAC_ANH.MP3
93.Chuông Noel - Bằng Kiều
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/CHUONG_NOEL___BANG_KIEU.MP3
94.Cung đàn giáng sinh - Mai Thảo
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/CUNG_DAN_GIANG_SINH___MAI_T.MP3
95.Đêm giáng sinh - Gia Nguyên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/DEM_GIANG_SINH___GIA_NGUYEN.MP3
96.Đêm hồng ân - Quang Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/DEM_HONG_AN___QUANG_LINH.MP3
97.Đồng dao Noel - Nhóm hoa hồng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/DONG_DAO_NOEL___HOA_HONG.MP3
98.Giáng sinh hồng - Lam trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/GIANG_SINH_HONG___LAM_TRUON.MP3
99.Hài nhi là ai - Tam ca thế hệ mới
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/HAI_NHI_LA_AI___TAM_CA_THE_.MP3
100.Hang belem băng giá - Đoan Trang & Gia Nguyên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/HANG_BELEM_BANG_GIA___DOAN_.MP3

VuHuyen
20-11-2007, 01:59 PM
101.Hát mừng giáng sinh - Mỹ Tâm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/HAT_MUNG_GIANG_SINH___MY_TA.MP3
102.Hát với thiên thần - Nhóm thiếu nhi
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/HAT_VOI_THIEN_THAN___TOP_TH.MP3
103.Hoa hồng đêm Noel - Thu phương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/HOA_HONG_DEM_NOEL___THU_PHU.MP3
104.Feliz Navidia - Lam trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/JILIX_NAVIDAD___LAM_TRUONG.MP3
105.Khúc đồng ca đêm Noel - Tam ca thế hệ mới
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/KHUC_DONG_CA_DEM_NOEL___TAM.MP3
106.Khúc nhạc Noel - Nhóm sao đêm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/KHUC_NHAC_NOEL___NHOM_SAO_D.MP3
107.Liên khúc giáng sinh - Hợp ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/LIEN_KHUC_GIANG_SINH___CHUC.MP3
108.Lời chúc đêm giáng sinh - Nhạc Nga - Trần thu hà
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/LOI_CHUC_DEM_GIANG_SINH___N.MP3
109.Món quà Noel - Nhóm sao đêm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/MON_QUA_NOEL___NHOM_SAO_DEM.MP3
110.Mùa giáng sinh - Tam ca 3A
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/MUA_GIANG_SINH___TAM_CA_3_A.MP3
111.Ngàn ánh sao đêm - Mỹ tâm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/NGAN_ANH_SAO_DEM___MY_TAM.MP3
112.Nhịp điệu đêm giáng sinh - Nhóm sao đêm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/NHIP_DIEU_DEM_GIANG_SINH___.MP3
113.Nhớ mùa giáng sinh - Lam trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/NHO_MUA_GIANG_SINH___LAM_TR.MP3
114.Nhớ mùa giáng sinh - Nhạc nhật - Lam trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/NHO_MUA_GIANG_SINH___NHAC_N.MP3
115.Niềm vui Noel - Phương Thanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/NIEM_VUI_NOEL___PHUONG_THAN.MP3
116.Quà Noel của anh - Lam trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/QUA_NOEL_CUA_ANH___LAM_TRUO.MP3
117.Quà tặng của ông Noel - Cao Duy
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/QUA_TANG_CUA_ONG_NOEL___CAO.MP3
118.Quà tặng giáng sinh - Mỹ Tâm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/QUA_TANG_GIANG_SINH___MY_TA.MP3
119.QUà tặng mùa đông - Nhóm Tigon
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/QUA_TANG_MUA_DONG___NHOM_TI.MP3
120.Santa Clausis - 3 con mèo
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/SANTA_CLAUSIS___3_CON_MEO.MP3
121.Tình khúc Noel - Lam trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/TINH_KHUC_NOEL___LAM_TRUONG.MP3
122.Tình yêu giáng sinh - Mỹ tâm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/TINH_YEU_GIANG_SINH___MY_TA.MP3
123.Ước mơ đêm Noel - Hồ lệ thu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/UOC_MO_DEM_NOEL___HO_LE_THU.MP3
124.Vì sao trên trời - Nhóm ánh sao đêm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/VI_SAO_TREN_TROI___NHOM_ANH.MP3
125.We wish you Merry Christmas - Thu Phương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TiengHatThienThan/WE_WISH_YOU_MERRY_CHRISTMAS.MP3

VuHuyen
20-11-2007, 02:10 PM
126.Màu xanh Noel - Carol Kim
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164765259_Mau%20Xanh%20Noel%20(Carol%20Kim).mp3
127.Mùa đông gợi nhớ - Ngân Khuyên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164765334_Mua%20Dong%20Goi%20Nho%20(Ngan%20Khuyen ).mp3
128.Mùa hoa tuyết - Vũ Khanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164765525_Mua%20Hoa%20Tuyet%20(Vu%20Khanh).mp3
129.Mùa đông tình cờ - Thủy Tiên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164765690_Mua%20Dong%20Tinh%20Co%20(Thuy%20Tien). mp3
130.Mùa giáng sinh - Tam ca 3A
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164765763_Mua%20Giang%20Sinh%20(Tam%20Ca%203A).mp 3
131.Mùa giáng sinh nơi xa - Anh Tuấn
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164765813_Mua%20Giang%20Sinh%20Noi%20Xa%20(Anh%20 Tuan).mp3
132.Mùa giáng sinh xưa - Hương Thơ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164765864_Mua%20Giang%20Sinh%20Xua%20(Huong%20Tho ).mp3
133.Mùa noel tuyết trắng - Lệ Hằng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164765908_Mua%20Noel%20Tuyet%20Trang%20(Le%20Hang ).mp3
134.Mùa sao sáng - Châu Đình An
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164765957_Mua%20Sao%20Sang%20(Chau%20Dinh%20An).m p3
135.Mừng chúa ra đời - Vũ Khanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164766501_Mung%20Chua%20Ra%20Doi%20(Vu%20Khanh).m p3
136.Noel đêm hồng phúc - La Sương Sương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164766732_Noel%20Dem%20Hong%20Phuc%20(La%20Suong% 20Suong).mp3
137.Noel Nhớ - Như Quỳnh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164769215_Noel%20Nho%20(Nhu%20Quynh).mp3
138.Noel về rồi - Vũ Đình An
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164769341_Noel%20Ve%20Roi%20(Vu%20Dinh%20An).mp3
139.Nỗi niềm đêm noel - Nhã Phương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164769421_Noi%20Niem%20Dem%20Noel%20(Nha%20Phuong ).mp3
140.Nửa đêm khấn hứa - Hằng Nga
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164769544_Nua%20Dem%20Khan%20Hua%20(Hang%20Nga).m p3

VuHuyen
20-11-2007, 02:17 PM
141.Nửa đêm khấn hứa - Hương Lan
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164769746_Nua%20Dem%20Khan%20Hua%20(Huong%20Lan). mp3
142.Nửa đêm khấn hứa - Khả Tú
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164769934_Nua%20Dem%20Khan%20Hua%20(Kha%20Tu).mp3
143.Nửa đêm khấn hứa - Quỳnh Dũng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164770237_Nua%20Dem%20Khan%20Hua%20(Quynh%20Dung) .mp3
144.Tiếng chuông đêm thánh - Khánh Duy
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164776646_Tieng%20Chuong%20Dem%20Thanh%20(Khanh%2 0Duy).mp3
145.Tiếng chuông Ngân - Ty my ty
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164776904_Tieng%20Chuong%20Ngan%20(Ty%20My%20Ty). mp3
146.Tiếng chuông vang - Hằng Nga
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164777310_Tieng%20Chuong%20Vang%20(Hang%20Nga).mp 3
147.Tiếng chuông vang - Thy Thy
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164777357_Tieng%20Chuong%20Vang%20(Thy%20Thy).mp3
148.Tiếng hát đêm Noel - Trường Duy
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164777578_Tieng%20Hat%20Dem%20Noel%20(Truong%20Du y).mp3
149.Tiếng hát đêm Noel - Tuấn Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164777714_Tieng%20Hat%20Dem%20Noel%20(Tuan%20Linh ).mp3
150.Tiếng hát thiên thần - Hợp ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164777893_Tieng%20Hat%20Thien%20Than%20(Hop%20Ca) .mp3
151.Tiếng hát thiên thần - Tam ca Áo trắng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164777943_Tieng%20Hat%20Thien%20Than%20(Tam%20Ca% 20Ao%20Trang).mp3
152.Tình người giáng sinh - Phương Gia Thụy
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164778044_Tinh%20Nguoi%20Giang%20Sinh%20(Phuong%2 0Gia%20Thuy).mp3

VuHuyen
21-11-2007, 03:17 PM
Link này đã bị xóa rồi !

http://i16.photobucket.com/albums/b50/lt2002/CD.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/1641/quatangfrontxq6.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/8295/quatangbacknj1.jpg

VH up lại link rồi,anh có thể check ở đây được
Album Giáng Sinh Đặc Biệt - Nhiều ca sỹ (http://www.megaupload.com/?d=H78KCJOB)

VuHuyen
21-11-2007, 03:30 PM
153.Tình người ngoại đạo - Anh Khoa
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164778106_Tinh%20Nguoi%20Ngoai%20Dao%20(Anh%20Kho a).mp3
154.Tình người ngoại đạo - Elvis Phương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164778148_Tinh%20Nguoi%20Ngoai%20Dao%20(Elvis%20P huong).mp3
155.Tình người ngoại đạo - Thái Châu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164778203_Tinh%20Nguoi%20Ngoai%20Dao%20(Thai%20Ch au).mp3
156.Tình người ngoại đạo - Tuấn Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164778299_Tinh%20Nguoi%20Ngoai%20Dao%20(Tuan%20Li nh).mp3
157.Lời con xin Chúa - Như Mai
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1164839030_Loi%20Con%20Xin%20Chua%20(Nhu%20Mai).mp 3
158.Ánh sao lạ lùng - Thiên Kiều Giang
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1165109993_Anh%20Sao%20La%20Lung%20(Thien%20Kieu%2 0Giang).mp3
159.Ánh sao tình thương - Quang Trung
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1165110463_Anh%20Sao%20Tinh%20Thuong%20(Quang%20Tr ung).mp3
160.Ánh trâm mùa vui - Trần Xuân Tiến
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1165110573_Anh%20Tram%20Mua%20Vui%20(Tran%20Xuan%2 0Tien).mp3
161.Bài ca máng cỏ - Thu Hoa
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1165144771_Bai%20Ca%20Mang%20Co%20(Thu%20Hoa).mp3
162.Bài thánh ca buồn - Elvis Phương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1165145145_Bai%20Thanh%20Ca%20Buon%20(Elvis%20Phuo ng).mp3
163.Bài thánh ca buồn - Khả Tú
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1165145186_Bai%20Thanh%20Ca%20Buon%20(Kha%20Tu).mp 3
164.Bài thánh ca buồn - Lâm Dũng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1165145273_Bai%20Thanh%20Ca%20Buon%20(Lam%20Dung). mp3
165.Bài thánh ca buồn - Thanh Trúc
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1165145315_Bai%20Thanh%20Ca%20Buon%20(Thanh%20Truc ).mp3
166.Bài thánh ca buồn - Vũ Khanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1165145396_Bai%20Thanh%20Ca%20Buon%20(Vu%20Khanh). mp3
167.Bài thánh ca buồn - Tuấn Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1165145358_Bai%20Thanh%20Ca%20Buon%20(Tuan%20Linh) .mp3
168.Bài thánh ca buồn - Yến Thanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1165145503_Bai%20Thanh%20Ca%20Buon%20(Yen%20Thanh) .mp3
169.Belem quạnh hiu - Hồng Nhung
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1165151961_BeLem%20Quanh%20Hiu%20(Hong%20Nhung).mp 3
170.Belem ơi - Kim Chi
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/1165152021_BeLem%20Oi%20(Kim%20Chi).mp3

VuHuyen
21-11-2007, 03:42 PM
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MerryChristmas/148frtuc5.jpg
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MerryChristmas/148backrj8.jpg

1.Liên khúc giáng sinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MerryChristmas/01.%20Lien%20Khuc%20Giang%20Sinh%20-%20Nini,%20Ha%20Vy,%20Vina,%20Lam%20Nhat%20Tien,%2 0Kenny%20Thai.mp3
2.Người tình mùa đông
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MerryChristmas/02.%20Nguoi%20Tinh%20Mua%20Dong%20-%20Nhu%20Quynh.mp3
3.Trái tim mùa đông
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MerryChristmas/03.%20Trai%20Tim%20Mua%20Dong%20-%20Don%20Ho.mp3
4.Hai mùa Noel
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MerryChristmas/04.%20Hai%20Mua%20Noel%20-%20Manh%20Dinh,%20Nhu%20Quynh.mp3
5.Bài thánh ca buồn
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MerryChristmas/05.%20Bai%20Thanh%20Ca%20Buon%20-%20Julie.mp3
6.Sưởi ấm mùa đông - Lâm Nhật Tiến
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MerryChristmas/06.%20Suoi%20Am%20Mua%20Dong%20-%20Lam%20Nhat%20Tien.mp3
7.Liên khúc ánh sao nửa đêm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MerryChristmas/07.%20Lien%20Khuc%20Anh%20Sao%20Nua%20Dem%20-%20Nini,%20Vina,%20Ha%20Vy,%20Quynh%20Huong.mp3
8.Mùa đông sắp đến
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MerryChristmas/08.%20Mua%20Dong%20Sap%20Den%20-%20Don%20Ho.mp3
9.Chiếc lá mùa đông
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MerryChristmas/09.%20Chiec%20La%20Mua%20Dong%20-%20Nini.mp3
10.Đêm thánh vô cùng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MerryChristmas/10.%20Dem%20Thanh%20Vo%20Cung%20-%20Hop%20Ca.mp3

VuHuyen
22-11-2007, 02:12 PM
Link nhạc Giáng Sinh 128kbps tiếp :
171.Bài thánh ca buồn - Quang Minh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/bai%20thanh%20ca%20buon-quan%20minh02.mp3
172.Beautiful Christmas - Unknown
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/beautiful%20chrismast15.mp3
173.Belem mùa đông - AC & M
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/beelem%20mua%20dong%20ac&m05.mp3
174.Cao cung lên - Mai Hậu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/cao%20cung%20len%20-mai%20hau%2003.mp3
175.Chào đón Giáng Sinh - Minh Quân
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/chao%20don%20giang%20sinh-minh%20quan%20-joy%20to%20the%20world%20-%20Track%2010.mp3
176.ChristMas Time - Huy MC
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/chrismats%20time-%20huy%20mc%20-%20Track%2017.mp3
177.ChristMas Bell - Unknown
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/christ%20mat%20bell01.mp3
178.ChristMas Comes -Unkown
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/christmat%20comes08.mp3
179.Chúa hài đồng - Tam ca áo trắng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/chua%20hai%20dong%20-tam%20ca%20ao%20trang05.mp3
180.Chúa hài đồng - Hồng Ngọc
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/chua%20hai%20dong-hong%20ngoc-green%20seelnes%20-%20Track%209.mp3
181.Đêm thánh vô cùng - Nhóm 5 dòng kẻ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/dem%20thanh%20vo%20cung-5%20dong%20ke08.mp3
182.Đêm thánh - MTV
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/dem%20thanh-mtv-silent%20night%20-%20Track%208.mp3
183.Happy Santaclaus
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/hap%20py%20of%20santaclaus02.mp3
184.Happy Kids
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/hapy%20kids13.mp3
185.Hát mừng Noel - Phương Thùy
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/hat%20mung%20noel%20-phuong%20thuy-jingle%20bell%20-%20Track%206.mp3
186.Here come Santaclaus - Thanh Hoa
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/here%20come%20santa%20clause%20thanh%20hoa%20%20-%20Track%2021.mp3
187.Holy Night Come all faithur
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/holy%20night%20come%20all%20faithul%20-%20Track%2014.mp3
188.Last ChristMas - Lam trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/last%20chrismat-lam%20truong03.mp3
189.Last ChristMas - Unkown
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/last%20chrismat14.mp3
190.Leave you a happy ChristMas
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/leave%20you%20a%20hapy%20christmat06.mp3
191.Lest is Snow
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/lest%20is%20sown09.mp3
192.Liên khúc giáng sinh - Châu Tuấn
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/lien%20khuc%20gian%20sinh-chau%20tuan%2001.mp3
193.Liên khúc giáng sinh - Hợp ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/lien%20khuc%20giang%20sinh%20-top%20ca%2008.mp3
194.Liên khúc giáng sinh - Lam trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/lien%20khuc%20giang%20sinh-lam%20truong02.mp3
195.Liên khúc Joy to the world -Tam ca 3A
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/lien%20khuc%20joy%20to%20the%20world-tam%20ca%203a%20-%20Track%2019.mp3
196.Liên khúc we wish you ChristMas - Cẩm Vân & Khắc Triệu & Tam ca 3A
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/lien%20khuc%20we%20wish%20you%20a%20mery%20chrisma s-%20cam%20van%20khac%20trieu%20-tam%20ca%203a%20-%20Track%2022.mp3
196.Mùa đông năm ấy - Hương Giang
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/mua%20dong%20nam%20ay-huong%20giang06.mp3
197.Mùa giáng sinh lẻ loi - Tuấn Hưng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/mua%20giang%20sinh%20le%20loi%20tuan%20hung-when%20a%20child%20is%20born%20-%20Track%205.mp3
198.Những chiếc hôn đêm Giáng sinh - MTV
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/nhung%20chiec%20hon%20dem%20giang%20sinh%20-mtv-can't%20get%20enoung%20-%20Track%201.mp3
199.Ông già Noel xuống phố - Ngọc Linh & Diễm Quyên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/ong%20gi%20noel%20xuong%20pho-ngoc%20linh%20diem%20quyen04.mp3
200.Petti papa Noel - Đoan Trang
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/petti%20papa%20noel%20doan%20trang-nhom%20thieu%20nhi%20q%20310.mp3

VuHuyen
22-11-2007, 02:18 PM
201.Santaclaus coming to town - Thủy Tiên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/santa%20claus%20coming%20to%20town-thuy%20tien%20-%20Track%2016.mp3
202.Santaclaus enter town - Unkown
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/santaclause%20enter%20town07.mp3
203.Snow man - Unkown
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/snow%20man%2010.mp3
204.Tiếng chuông ngân - AC & M
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/tieng%20chuong%20ngan-%20ac&m01.mp3
205.Tiếng chuông ngân - Tốp ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/ting%20chuong%20ngan%20-top%20ca%2009.mp3
206.Traditional - Tam ca thế hệ mới
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/traditional-%20lien%20khuc%20-%20tam%20ca%20the%20he%20moi%20%20-%20Track%2015.mp3
207.Tudiful Bell ò Minight
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/tudful%20bell%20of%20minight03.mp3
208.Ùnorgiven ChristMas
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/unfogivetable%20christmat04.mp3
209.Vì sao nhỏ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/vi%20sao%20nho%20top%20ca06.mp3
210.Winter Fairylan
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/winter%20fairylan05.mp3

VuHuyen
23-11-2007, 01:54 PM
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Tinhnguoingoaidao/Front.jpg
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Tinhnguoingoaidao/Back.jpg

1.Noel Noel - Như Quỳnh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Tinhnguoingoaidao/01%20Noel%20Noel%20-%20Nhu%20Quynh.mp3
2.hai mùa noel - Thái Châu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Tinhnguoingoaidao/02%20Hai%20Mua%20Noel%20-%20Thai%20Chau.mp3
3.Last ChristMas - Vina Uyên My
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Tinhnguoingoaidao/03%20Last%20Christmas%20-%20Vina%20Uyen%20Mi.mp3
4.Lời con xin Chúa - Diễm Liên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Tinhnguoingoaidao/04%20Loi%20Con%20Xin%20Chua%20-%20Diem%20Lien.mp3
5.Màu xanh Noel - Như Quỳnh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Tinhnguoingoaidao/05%20Mua%20Xanh%20Noel%20-%20Nhu%20Quynh.mp3
6.X'Mas Medley - Vina Uyên My
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Tinhnguoingoaidao/06%20X'mas%20Medley%20-%20Vina%20Uyen%20Mi,%20Nhat.mp3
7.Tìng người ngoại đạo - Thái Châu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Tinhnguoingoaidao/07%20Tinh%20Nguoi%20Ngoai%20Dao%20-%20Thai%20Chau.mp3
8.Đêm Kỷ niệm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Tinhnguoingoaidao/08%20Dem%20Ky%20Niem%20-%20Nhu%20Quynh,%20Thai%20Cha.mp3
9.It's Christ Mas - Thái Châu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Tinhnguoingoaidao/09%20It's%20Christmas%20-%20Diem%20Lien.mp3
10.Feliz Navidia - Nhật Quân
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Tinhnguoingoaidao/10%20Feliz%20Navidad%20-%20Nhat%20Quan.mp3

VuHuyen
23-11-2007, 02:55 PM
Album Tình Ca Giáng Sinh - Hoàng Oanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhCaGiangSinh/Back.JPG
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhCaGiangSinh/Front.JPG

1.Lá thư trần thế - Tác giả : Hải Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhCaGiangSinh/01-La%20Thu%20Tran%20The%20(HoaiLinh)_HoangOanh-TrungChinh-HoangYen.mp3
2.Mùa sao sáng - Tác giả : Nguyễn Văn Đồng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhCaGiangSinh/02-Mua%20Sao%20Sang%20(NguyenVanDong)_HoangOanh.mp3
3.Lời con xin Chúa - Tác giả : Lê Kim Khánh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhCaGiangSinh/03-Loi%20Con%20Xin%20Chua%20(LeKimKhanh)_HoangOanh.mp 3
4.Bài thánh ca buồn - Tác giả : Nguyên Vũ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhCaGiangSinh/04-Bai%20Thanh%20Ca%20Buon%20(NguyenVu)_TrungChinh.mp 3
5.Thala xóm đạo - Tác giả : Dzung Chính
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhCaGiangSinh/05-Tha%20La%20Xom%20Dao%20(DzungChinh)_HoangOanh.mp3
6.Niềm tin - thơ : Nhất Tuấn nhạc Anh Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhCaGiangSinh/06-Niem%20Tin%20(NhatTuan-AnhLinh)_HoangOanh.mp3
7.Hoa trắng thôi cài trên áo tím - Thơ : Kiên Giang nhạc Huỳnh Anh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhCaGiangSinh/07-Hoa%20Trang%20Thoi%20Cai%20Tren%20Ao%20Tim%20(Kien Giang-HuynhAnh)_HoangOanh.mp3
8.Giáo đường in bóng - Tác giả : Nguyễn Thiện Tơ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhCaGiangSinh/08-Giao%20Duong%20Im%20Bong%20(NguyenThienTo)_HoangOa nh.mp3
9.Chiều bên giáo đường - Tác giả : Lê Trọng Nguyên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhCaGiangSinh/09-Chieu%20Ben%20Giao%20Duong%20(LeTrongNguyen)_Hoang Oanh.mp3
10.Trơi chưa muốn sáng - Tác giả : Trần Thiện Thanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhCaGiangSinh/10-Troi%20Chua%20Muon%20Sang%20(TranThienThanh)_Hoang Oanh-TrungChinh.mp3
11.Kinh Chiều - Tác giả : Hoàng Thi Thơ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhCaGiangSinh/11-Kinh%20Chieu%20(HoangThiTho)_HoangOanh.mp3
12.Đêm đông lạnh lẽo - Tác giả : Hải Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhCaGiangSinh/12-Dem%20Dong%20Lanh%20Leo%20(HaiLinh)_HoangOanh.mp3

VuHuyen
23-11-2007, 03:13 PM
Album Merry Chrismas & Happy New Year - Nhạc Hòa Tấu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Merry%20Chrismas%20&%20Happy%20New%20Year/frontbe0.jpg
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Merry%20Chrismas%20&%20Happy%20New%20Year/backru4.jpg

1.Silver Bells & We Wish You A Merry X'mast - Hồ Nga - Vũ Văn Tuyên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Merry%20Chrismas%20&%20Happy%20New%20Year/12.SilverBellsWeWishYouAMerryXmast_HoNga-VuVanTuyen.mp3
2.Green Sleeves - What Chils Is This - Vũ Văn Tuyên - Lê Quang - Kim Tuấn - Văn Thảo
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Merry%20Chrismas%20&%20Happy%20New%20Year/10.GreenSleeves-WhatChilsIsThis_VuVanTuyen-LeQuang-KimTuan-VanThao.mp3
3.Feliz Navidaz - Hồ Nga - Vũ Văn Tuyên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Merry%20Chrismas%20&%20Happy%20New%20Year/01.FelizNavidaz_HoNga-VuVanTuyen.mp3
4.Joy To The World - Trung Nghĩa - Cao Đức
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Merry%20Chrismas%20&%20Happy%20New%20Year/02.JoyToTheWorld_G.F.Handel_TrungNghia-CaoDuc.mp3
5.Jingle Bells - Hồ Nga - Vũ Văn Tuyên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Merry%20Chrismas%20&%20Happy%20New%20Year/08.JingleBells_J.Pierpont_HoNga-VuVanTuyen.mp3
6.Santa Claus Comming To Town - Cao Đức - Kim Tuấn
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Merry%20Chrismas%20&%20Happy%20New%20Year/11.SantaClausCommingToTown_CaoDuc-KimTuan.mp3
7.Silent Night, Holy Night - Hồ Nga - Kim Tuấn
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Merry%20Chrismas%20&%20Happy%20New%20Year/03.SilentNight,HolyNight_HoNga-KimTuan.mp3
8.Hark! The Herald, Angels Song & Deck The Hal - Hồ Nga - Vũ Văn Tuyên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Merry%20Chrismas%20&%20Happy%20New%20Year/05.Hark!TheHerald,AngelsSongDeckTheHal_HoNga-VuVanTuyen.mp3
9.Little Drums Boys - Hồ Nga - Kim Tuấn - Văn Thảo
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Merry%20Chrismas%20&%20Happy%20New%20Year/07.LittleDrumsBoys_HoNga-KimTuan-VanThao.mp3
10.Marry Boys Childs - Vũ Văn Tuyên - Lê Quang - Kim Tuấn - Văn Thảo
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Merry%20Chrismas%20&%20Happy%20New%20Year/09.MarryBoysChilds_VuVanTuyen-LeQuang-KimTuan-VanThao.mp3
11.Oh Come! Ya Faithfull - Kim Tuấn - Vũ Văn Tuyên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Merry%20Chrismas%20&%20Happy%20New%20Year/04.OhCome!YaFaithfull_KimTuan-VuVanTuyen.mp3
12.White Christmas - Hồ Nga - Vũ Văn Tuyên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_Merry%20Chrismas%20&%20Happy%20New%20Year/06.WhiteChristmas_HoNga-VuVanTuyen.mp3

VuHuyen
23-11-2007, 03:19 PM
Single : Vạch nước tìm trăng thu
Do tác giả Đinh Thiện Bản gửi tặng , phổ thơ Cao Hồng Ngự trích trong Album May Mà Có Em - nhạc giáng sinh sẽ được phát hành vào tháng 12 năm 2007
Ca sỹ : Xuân Trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/Nhac%20linh%20tinh/TimTrang.wma

VuHuyen
24-11-2007, 02:13 PM
Album Dư âm mùa Giáng Sinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/DuAmMuaGiangSinh-Front.jpg
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/DuAmMuaGiangSinh-CD.jpg
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/DuAmMuaGiangSinh-Back.jpg


1.Silent Night - Mai Hương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/12.SilentNight_MaiHuong-TuanAnh.mp3
2.Hai mùa Noel - Duy Quang
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/04.HaiMuaNoel_nv_DuyQuang.mp3
3.Nửa đêm khấn hứa - Giao Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/06.NuaDemKhanHua_th_GiaoLinh.mp3
4.Mùa hoa tuyết - Ngọc Lan
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/08.MuaHoaTuyet_xd_NgocLan.mp3
5.Dư âm mùa Giáng Sinh - Hương Lan
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/03.DuAmMuaGiangSinh_HuongLan.mp3
6.Xin Chúa thấu lòng con - Ngọc Lan
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/02.XinChuaThauLongCon_nvd_NgocLan.mp3
7.Tình người ngoại Đạo - Hương Lan
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/11.TinhNguoiNgoaiDao_pl_HuongLan.mp3
8.Jingle Bells - Thanh Mai
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/01.JingleBell_J.Pierpont_ThanhMai.mp3
9.Niềm tin - Khánh Ly
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/05.NiemTin_KhanhLy.mp3
10.Bài Thánh ca buồn - Tuấn Anh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/07.BaiThanhCaBuon_nv_TuanAnh.mp3
11.Bóng nhỏ Giáo đường - Giao Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/10.BongNhoGiaoDuong_pl_GiaoLinh.mp3
12.Ave Maria - Khánh Ly - Mai Hương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DuAmGiangSinh/09.AveMaria_KhanhLy-MaiHuong.mp3

VuHuyen
24-11-2007, 02:52 PM
Album Hội Nhạc Thiên Quốc - Ca đoàn đức Mẹ hằng cứu giúp
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HoiNhacThienQuoc/frontir4.jpg
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HoiNhacThienQuoc/backbo9.jpg
1.Ngôi Lời đã làm người - Thanh Thủy
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HoiNhacThienQuoc/07.NgoiLoiDaLamNguoi_osl_ThanhThuy.mp3
2.Hội nhạc Thiên quốc - ca đoàn Đức Mẹ hằng cứu giúp
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HoiNhacThienQuoc/01.HoiNhacThienQuoc_ap-hd_HopCa.mp3
3. Đêm Chúa đến - Trần Đình
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HoiNhacThienQuoc/08.DemChuaDen_TranDinh.mp3
4.Có đấng Thánh ở giữa chúng ta - Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HoiNhacThienQuoc/09.CoDangThanhOGiuaChungTa_osl_HopCa.mp3
5.Chúa đến - Thanh Bình
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HoiNhacThienQuoc/06.ChuaDen_ThanhBinh.mp3
6.Hãy loan tin - Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HoiNhacThienQuoc/05.HayLoanTin_HopCa.mp3
7.Hãy dọn đường - Thanh Bình
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HoiNhacThienQuoc/02.HayDonDuong_NhatTan_ThanhBinh.mp3
8.Cả một trời sao - Nhật Tân
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HoiNhacThienQuoc/03.CaMotTroiSao_mk_NhatTan.mp3
9.Giêsu Chúa Con - Kim Chi - Nhật Tân - Thanh Bình
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HoiNhacThienQuoc/04.GiesuChuaCon_KimChi-NhatTan-ThanhBinh.mp3
10.Chúa trung tín - Nhật Tân
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HoiNhacThienQuoc/10.ChuaTrungTin_osl_NhatTan.mp3

VuHuyen
24-11-2007, 09:54 PM
Album Giáng Sinh Kỷ Niệm
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhKyNiem/fronttj5.jpg
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhKyNiem/backwj2.jpg

1.Một trời sao sáng - Mai Vy
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhKyNiem/10.MotTroiSaoSang_MaiVi.mp3
2.bài thánh ca buồn - Elvis Phương
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhKyNiem/01.BaiThanhCaBuon_nv_ElvisPhuong.mp3
3.Bóng nhỏ Giáo Đường - Lệ Hằng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhKyNiem/06.BongNhoGiaoDuong_pl_LeHang.mp3
4.Hai mùa Noel - Vũ Khanh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhKyNiem/03.HaiMuaNoel_nv_VuKhanh.mp3
5.Giáng Sinh kỷ niệm - Elvis Phương
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhKyNiem/09.GiangSinhKyNiem_ElvisPhuong.mp3
6.Mùa sao sáng - Lệ Hằng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhKyNiem/02.MuaSaoSang_nvd_LeHang.mp3
7.Tình người ngoại Đạo - Elvis Phương
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhKyNiem/05.TinhNguoiNgoaiDao_pl_ElvisPhuong.mp3
8.Mùa hoa tuyết - Vũ Khanh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhKyNiem/07.MuaHoaTuyet_xd_VuKhanh.mp3
9.Nửa đêm khấn hứa - hằng nga
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhKyNiem/04.NuaDemKhanHua_TuanHai_HangNga.mp3
10.Sao đêm - Như Mai
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhKyNiem/08.SaoDem_NhuMai.mp3

nguoithich
27-11-2007, 08:37 PM
Huyen oi em xem lai album rong ca mua dong voi,bai hat cho nhau mua dong cua Quynh Lan bi loi roi.Co gi up len lai voi em nhe.
Than ai

Napo
04-12-2007, 07:09 PM
1. Đêm noel
Xuân Thảo
http://user.nhacthanh.net/napoleon/Data2009/music/music_audio/Vol4_Nguyensang/01.demnoel.wma

2. Huyền thoại 1 vì sao
dân ca pháp thể kỉ 8 lời việt Y Vũ
http://user.nhacthanh.net/napoleon/Data2009/music/music_audio/Vol4_Nguyensang/02.huyenthoai1visao.wma

3. Giáng sinh trong mái nghèo
Thanh lâm
http://user.nhacthanh.net/napoleon/Data2009/music/music_audio/Vol4_Nguyensang/03.giangsinhtrongmaingheo.wma

4. Cao cung lên
Hoài Đức
http://user.nhacthanh.net/napoleon/Data2009/music/music_audio/Vol4_Nguyensang/04.caocunglen.wma

5.Liên Khúc Giáng Sinh 1
http://user.nhacthanh.net/napoleon/Data2009/music/music_audio/Vol4_Nguyensang/05.lienkhucgiangsinh1.wma

6.Mùa Đông năm ấy
Hoài Đức
http://user.nhacthanh.net/napoleon/Data2009/music/music_audio/Vol4_Nguyensang/06.muadongnamay.wma

7. Quê Hương Thượng Đế
Vũ Khởi Phụng -trần sĩ tín
http://user.nhacthanh.net/napoleon/Data2009/music/music_audio/Vol4_Nguyensang/07.Quehuongthuongde.wma

8.Hang Belem
Hải Linh
http://user.nhacthanh.net/napoleon/Data2009/music/music_audio/Vol4_Nguyensang/08.hangbelem.wma

9.Liên Khúc Giáng SInh 2
http://user.nhacthanh.net/napoleon/Data2009/music/music_audio/Vol4_Nguyensang/09.lienkhucgiangsinh2.wma

VuHuyen
05-12-2007, 07:10 PM
Hòa ơi cậu up Nhạc Giáng Sinh giờ theo album đi đừng up riêng lẻ theo từng bài như thế.Khi bạn nào muốn tìm thì có thể Search cả album như vậy sẽ hay hơn nhiều
Thân ái

Album Màu Xanh Noel-Vũ Khanh & Ngọc Lan
http://img429.imageshack.us/img429/6214/front8slgw6.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/9390/back6hvcl8.jpg

1.Thiên thần ca -Kiều Nga
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MauXanhNoel/01.ThienThanCa_KieuNga.mp3
2.Bài thánh ca buồn - Vũ Khanh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MauXanhNoel/02.BaiThanhCaBuon_nv_VuKhanh.mp3
3.Màu xanh Noel - Giao Linh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MauXanhNoel/03.MauXanhNoel_hp_GiaoLinh.mp3
4.Thư gửi cha già Noel - Ngọc Lan
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MauXanhNoel/04.ThuGuiChaGiaNoel_NgocLan.mp3
5.Lạy Chúa trên cao - Duy Quang
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MauXanhNoel/05.LayChuaTrenCao_DuyQuang.mp3
6.Ave Maria - Lệ Thu
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MauXanhNoel/06.AveMaria_LeThu.mp3
7.Thành phố Jerusalem - Hoàng Liêm
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MauXanhNoel/07.ThanhPhoJerusalem_HoangLiem.mp3
8.Nguyện cầu - Thái Thảo
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MauXanhNoel/08.NguyenCau_ThaiThao.mp3
9.Phúc Ân tình yêu - Thanh Mai
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MauXanhNoel/09.PhucAnTinhYeu_ThanhMai.mp3
10.Chúa ban ơn lành - Bạch Yến
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MauXanhNoel/10.ChuaBanOnLanh_BachYen.mp3

VuHuyen
05-12-2007, 07:16 PM
Album Giáng Sinh Tuấn Vũ & Hương Lan
http://img177.imageshack.us/img177/1939/frontrp8.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/6610/backfs2.jpg

1.Tà áo đêm Noel - Tuấn Vũ
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinh_HuongLanTuanVu/01.TaAoDemNoel_tl_TuanVu.mp3
2.Lá thư trần thế - Hương Lan & Tuấn Vũ
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinh_HuongLanTuanVu/02.LaThuTranThe_hl_HuongLan-TuanVu.mp3
3.Mùa Hoa Tuyết - Tuấn Vũ
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinh_HuongLanTuanVu/03.MuaHoaTuyet_xd_TuanVu.mp3
4.Đêm kỷ niệm - Hương Lan & Tuấn Vũ
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinh_HuongLanTuanVu/04.DemKyNiem_HuongLan-TuanVu.mp3
5.Ave Maria - Hương Lan
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinh_HuongLanTuanVu/05.AveMaria_hl_HuongLan.mp3
6.Giáo đương in bóng - Tuấn Vũ
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinh_HuongLanTuanVu/06.GiaoDuongInBong_TuanVu.mp3
7.Giọt lệ trong lời kinh - Hương Lan
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinh_HuongLanTuanVu/07.GiotLeTrongLoiKinh_vc_HuongLan.mp3
8.Hai mùa Noel - Tuấn Vũ
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinh_HuongLanTuanVu/08.HaiMuaNoel_nv_TuanVu.mp3
9.Mùa đông về chưa em - Hương Lan & Tuấn Vũ
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinh_HuongLanTuanVu/09.MuaDongVeChuaEm_HuongLan-TuanVu.mp3
10.Nửa đêm khấn hứa - Hương Lan
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinh_HuongLanTuanVu/10.NuaDemKhanHua_th_HuongLan.mp3

VuHuyen
05-12-2007, 07:27 PM
Album Tình Khúc Giáng Sinh
http://img223.imageshack.us/img223/139/tncd050frontxk8.jpg
http://img169.imageshack.us/img169/2628/tncd050backsi1.jpg
1.Đi tìm Chúa tôi - DonHo - Ý Nhi - Kenny Thái
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhKhucGiangSinh/01.DiTimChuaToi_dd_DonHo-YNhi-KennyThai.mp3
2.Và con tim đã vui trở lại - Ái Vân
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhKhucGiangSinh/02.VaConTimDaVuiTroLai_dh_AiVan.mp3
3.Chúa thương chúng ta - Như Mai
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhKhucGiangSinh/03.ChuaThuongChungTa_tt_NhuMai.mp3
4.Quê hương thượng đế - Phương Loan
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhKhucGiangSinh/04.QueHuongThuongDe_vkp-tst_PhuongLoan.mp3
5.Vang câu yêu đời - Như Mai & Huỳnh Thi
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhKhucGiangSinh/05.VangCauYeuDoi_dd_NhuMai-HuynhThi.mp3
6.Xa mặt trời - DonHO
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhKhucGiangSinh/06.XaMatTroi_hn_DonHo.mp3
7.Holy night - Dalena
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhKhucGiangSinh/07.HolyNight_Dalena.mp3
8.Con tìm với Mẹ - Hương Lan
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhKhucGiangSinh/08.ConTimVoiMe_kt_HuongLan.mp3
9.Đêm đen - CHí Tài
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhKhucGiangSinh/09.DemDen_dd_ChiTai.mp3
10.Liên khúc Noel - Phương Loan - Huynh Thi - CHí Thiện - Phương Hồng Quế
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhKhucGiangSinh/10.LienKhucNoel_PhuongLoan-HuynhThi-ChiThien-PhuongHongQue.mp3

gakhanhhoa
05-12-2007, 07:31 PM
Rất cám ơn anh Hải đã góp ý. Nhưng hiện tại em chưa có nhiều quyền để post nhạc, thế nên em chưa post theo ý muốn được. Anh Hải thông cảm nha. EM sẽ cố gắng liên hệ với anh Nhân để làm cho tốt hơn.

VuHuyen
05-12-2007, 07:34 PM
Album Giáng Sinh Đến
http://img218.imageshack.us/img218/1058/gaingsinhdenfrontwk7.jpg
http://img295.imageshack.us/img295/2184/gaingsinhdenbackjo4.jpg

1.Chúc mừng giáng sinh -Nhóm Techno
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/01.ChucMungGiangSinh_NhomTechno.mp3
2.Đêm bình yên - Tam ca thế hệ mới
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/02.DemBinhYen_TamCaTHM.mp3
3.Liên khúc mừng giáng sinh - Hồng Nhung
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/03.LienKhucMungGiangSinh_HongNhung.mp3
4.Chúa hài nhi - lam trường
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/04.ChuaHaiNhi_LamTruong.mp3
5.Noel Noel - Tam ca áo trắng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/05.NoelNoel_tt_TamCaAoTrang.mp3
6.Chúa hài đồng - Mỹ Hạnh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/06.ChuaHaiDong_MyHanh.mp3
7.Ơ kìa giáng sinh đến rồi - Tam ca 3A
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/07.OKiaGiangSinhDenRoi_TamCa3A.mp3
8.Đêm vui giáng sinh trên biển -Nhóm Techno
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/08.DemVuiGiangSinhTrenBien_NhomTechno.mp3
9.Tiếng hát thiên thần - Hồng Nhung
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/09.TiengHatThienThan_HongNhung.mp3
10.Vẫn còn xa mãi - Vân trường
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/10.VanConXaMai_VanTruong.mp3
11.Đêm noel hạnh phúc - Hợp ca
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/11.DemNoelHanhPhuc_HopCa.mp3
12.Chúc mừng năm mới - Nhã Phương
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/12.ChucMungNamMoi_NhaPhuong.mp3
13.Liên khúc we wish merry ChristMas - Hồng Nhung
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/13.LKWeWishYouAMerryChristmas_HongNhung.mp3
14.Đêm bình yên - Hòa Tấu
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/14.DemBinhYen_HoaTau.mp3
15.Chúc mừng năm mới - Hòa Tấu
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhDen/15.ChucMungNamMoi_HoaTau.mp3

VuHuyen
05-12-2007, 07:37 PM
Rất cám ơn anh Hải đã góp ý, em sẽ để ý hơn.

Xin đừng nhầm lẫn thế Huyền là Huyền mà anh Hải là Hải.

VuHuyen
05-12-2007, 07:45 PM
Album Giáng Sinh Hồng
http://img228.imageshack.us/img228/1434/gshfrontwh2.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/958/gshbackmc5.jpg

1.Đêm giáng sinh - Phương Thanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/01.DemGiangSinh_LVnnt_PhuongThanh.mp3
2.Feliz Navidad - Lam trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/02.FelizNavidad_LamTruong.mp3
3.Mùa giáng sinh - Tam ca 3A
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/03.MuaGiangSinh_tqc_TamCa3A.mp3
4.Mùa đông mong manh - Thu Phương & Huy MC
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/04.MuaDongMongManh_ThuPhuong-HuyMC.mp3
5.Niềm vui đêm Noel - Phương Thanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/05.NiemVuiDemNoel_yv_PhuongThanh.mp3
6.Giấc mơ mùa đông - Đan Trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/06.GiacMoMuaDong_lq_DanTruong.mp3
7.Khúc đồng ca đêm Noel - Tam ca thế hệ mới
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/07.KhucDongCaDemNoel_kd_TamCaTheHeMoi.mp3
8.Đêm hồng ân - Quang Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/08.DemHongAn_lqt_QuangLinh.mp3
9.Một ngày mùa đông - Mỹ Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/09.MotNgayMuaDong_bc_MyLinh.mp3
10.Giáng Sinh hồng - Lam trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/10.GiangSinhHong_pht_LamTruong.mp3
11.Tình cuối mùa đông - Cẩm Ly
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/11.TinhCuoiMuaDong_LVMinhTam_CamLy.mp3
12.Chuyện một đêm - Tam ca 3A
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/12.ChuyenMotDem_nq_TamCa3A.mp3
13.Một nửa mùa đông - Phương Thanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/13.MotNuaMuaDong_tqh_PhuongThanh.mp3
14.Cơn bão lòng - Bằng Kiều
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/14.ConBaoLong_NhacPhap_BangKieu.mp3
15.Mùa tình yêu hoa nở - Hồ Lệ Thu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/15.MuaTinhYeuHoaNo_hd_HoLeThu.mp3
16.Ngôi sao tình yêu - Tam ca áo trắng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/16.NgoiSaoTinhYeu_tap_TamCaAoTrang.mp3
17.Mùa đông tình cờ - Thủy Tiên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/17.MuaDongTinhCo_ThuyTien.mp3
18.Còn mãi mùa đông - Phương Thanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhHong/18.ConMaiMuaDong_nn_PhuongThanh.mp3

VuHuyen
05-12-2007, 07:57 PM
Album Quà tặng Giáng Sinh - Đêm Xanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_QuaTangGiangSinh_DemXanh/Front.JPG
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_QuaTangGiangSinh_DemXanh/CD.JPG
1.Và như cơn gió - Hồng Nhung
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_QuaTangGiangSinh_DemXanh/01%20-%20Va%20nhu%20con%20gio.mp3
2.Gửi mùa đông - Bằng Kiều
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_QuaTangGiangSinh_DemXanh/02%20-%20Gui%20mua%20Dong.mp3
3.Tiếng chuông Ngân - Khánh Du
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_QuaTangGiangSinh_DemXanh/03%20-%20Tieng%20chuong%20ngan.mp3
4.Hòa tấu White ChristMas
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_QuaTangGiangSinh_DemXanh/04%20-%20Hoa%20tau%20White%20Christmast.mp3
5.Bây giờ biển mùa đông - Hồng Nhung
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_QuaTangGiangSinh_DemXanh/05%20-%20Bay%20gio%20bien%20mua%20Dong.mp3
6.Tìm em đêm giáng sinh - Lam trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_QuaTangGiangSinh_DemXanh/06%20-%20Tim%20em%20dem%20Giang%20sinh.mp3
7.CA dao đêm giáng sinh - Hồng Nhung
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_QuaTangGiangSinh_DemXanh/07%20-%20Ca%20dao%20dem%20Giang%20sinh.mp3
8.Hòa tấu Silen Night
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_QuaTangGiangSinh_DemXanh/08%20-%20Hoa%20tau%20Silent%20Night.mp3
9.Đêm xanh - Trần Thu hà
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_QuaTangGiangSinh_DemXanh/09%20-%20Dem%20xanh.mp3
10.Bài hát buồn - Hồng Nhung
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_QuaTangGiangSinh_DemXanh/10%20-%20Bai%20hat%20buon%20(Noel%20buon).mp3

gakhanhhoa
05-12-2007, 08:02 PM
Thế thì em xin lỗi nha. Vì em cứ ngỡ chị là anh Hải. Một lần nữa xin lỗi chị.

VuHuyen
05-12-2007, 08:06 PM
Album Hát Mừng Giáng Sinh
http://img213.imageshack.us/img213/6161/hatmunggiangsinhfrontvw2.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/1682/hatmunggiangsinhbackms4.jpg

1.Bài thánh ca buồn - Đàm Vĩnh Hưng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/01.BaiThanhCaBuon_nv_DamVinhHung.mp3
2.Feliz Navidad - Đàm Vĩnh Hưng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/02.FelizNavidad_DamVinhHung.mp3
3.Hát mừng giáng sinh - Mỹ Tâm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/03.HatMungGiangSinh_MyTam.mp3
4.Tình yêu giáng sinh - Mỹ Tâm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/04.TinhYeuGiangSinh_dh_MyTam.mp3
5.MerryChristmasILoveYou - LamTruong
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/05.MerryChristmasILoveYou_LamTruong.mp3
6.QuaNoelCuaAnh - LamTruong
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/06.QuaNoelCuaAnh_LamTruong.mp3
7.ChiecXeNai - ThanhThao
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/07.ChiecXeNai_ThanhThao.mp3
8.Troi Han Hoan - ThanhThao
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/08.TroiHanHoan_ThanhThao.mp3
9.Đêm thánh - MTV
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/09.DemThanh_MTV.mp3
10.Những chiếc hôn đêm Giáng Sinh- MTV
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/10.NhungChiecNonDemGiangSinh_MTV.mp3
11.Chuông ngân vang - Phương Thanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/01.ChuongNganVang_PhuongThanh.mp3
12.Chuyện cổ tích - Phương Thanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/12.ChuyenCoTich_PhuongThanh.mp3
13.Tiếng chuông Ngân - The Bells
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/13.TiengChuongNgan_TheBells.mp3
14.Chúc mừng cho thế giới Noel Đầu tiên - Mây Trắng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/14.ChucMungChoTheGioiNoelDauTien_MayTrang.mp3
15.Chúc mừng giáng sinh - Techno
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_HatMungGiangSinh/15.ChucMungGiangSinh_Techno.mp3

VuHuyen
05-12-2007, 08:18 PM
Album Cao cung lên - ca đoàn đức Mẹ hằng cứu giúp

http://img323.imageshack.us/img323/4513/frontjb0.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/2498/backup6.jpg
1.Hang belem
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/01.HangBelem_hl-mc_CDDMHCG.mp3
2.Hang Belem 2
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/02.HangBelem2_CDDMHCG.mp3
3.Hang belem 3
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/03.HangBelem3_CDDMHCG.mp3
4.Cao cung lên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/04.CaoCungLen_nkx-hd_CDDMHCG.mp3
5.Gloria
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/05.Gloria_CDDMHCG.mp3
6.Cho thỏa lòng mong
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/06.ChoThoaLongMong_CDDMHCG.mp3
7.Trời cao có thấu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/07.TroiCaoCoThau_CDDMHCG.mp3
8.Trời cao hãy nghe
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/08.TroiCaoHayNghe_CDDMHCG.mp3
9.Đêm hồng phúc
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/09.DemHongPhuc_CDDMHCG.mp3
10.Chúa thương loài người
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/10.ChuaThuongLoaiNguoi_CDDMHCG.mp3
11.Ngài đến
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/11.NgaiDen_CDDMHCG.mp3
12.Tiếng hát thiên thần
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/12.TiengHatThienThan_CDDMHCG.mp3
13.Kìa Chúa lên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/13.KiaChuaLen_CDDMHCG.mp3
14.Danh thiên Chúa
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/14.DanhThienChua_CDDMHCG.mp3
15.Và đã có tiếng ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_CaoCungLen/15.VaDaCoTiengCa_CDDMHCG.mp3

VuHuyen
05-12-2007, 08:26 PM
Album Giáng Sinh Thế Kỷ 21


http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTheKy21/giangsinh214.jpg

http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTheKy21/giangsinh212.jpg

http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTheKy21/giangsinh213.jpg

1.Bên sông Babylon - Kim Cúc & Trần Phi
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhTheKy21/BenSongBabilon-KimCuc-TranPhi.mp3
2.Tựa nai khát - Ngọc Hạnh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhTheKy21/TuaNaiKhat-NgocHanh.mp3
3.Tìm Chúa - Kim Cúc
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhTheKy21/TimChua-KimCuc.mp3
4.Hãy vùng đứng - Tấn Đạt
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhTheKy21/HayVungDung-TanDat.mp3
5.Vùng dậy mau - Hợp xướng PioX
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhTheKy21/VungDayMau-HopXuongPioX.mp3
6.Cùng đến Belem - Ngọc Hạnh - Phương Dung
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhTheKy21/CungDenBelem-NgocHanh-PhuongDung.mp3
7.Đêm êm đềm - Hợp xướng PioX
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhTheKy21/DemEmDem-HopXuongPioX.mp3
8.Con thờ lạy - Hồng Ngọc
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhTheKy21/ConThoLay-HongNgoc.mp3
9.Đêm tuyệt vời - Hợp xướng PioX
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhTheKy21/DemTuyetVoi-HopXuongPioX.mp3
10.Ước mơ nhỏ - Hợp ca
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhTheKy21/UocMoNho-NgocHanh-PhuongDung-KimCuc-TanDat-TranPhi.mp3

VuHuyen
05-12-2007, 08:32 PM
Album Đêm Lạnh Mùa Đông
http://img149.imageshack.us/img149/1297/frontbv6.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/743/backmh7.jpg
1.Chuông ngân vang - Phương Thanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemLanhMuaDong/01.ChuongNganVang_PhuongThanh.mp3
2.Bài thánh ca buồn - Quang Minh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemLanhMuaDong/02.BaiThanhCaBuon_nv_QuangMinh.mp3
3.Ngàn Ánh sao đêm - Mỹ Tâm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemLanhMuaDong/03.NganAnhSaoDem_MyTam.mp3
4.Khúc nhạc noel - Nhóm sao đêm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemLanhMuaDong/04.KhucNhacNoel_th_NhomSaoDem.mp3
5.Cung đàn giáng sinh - mai thảo
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemLanhMuaDong/05.CungDanGiangSinh_hd_MaiThao.mp3
6.Belem mùa đông - AC & M
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemLanhMuaDong/06.BelemMuaDong-GreenSleeves_ACM.mp3
7.Mùa giáng sinh - Tam ca 3A
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemLanhMuaDong/07.MuaGiangSinh_tqc_TamCa3A.mp3
8.Đêm lạnh mùa đông - Đoan Trang
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemLanhMuaDong/08.DemLanhMuaDong_DoanTrang.mp3
9.Đêm hồng ân - Quang Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemLanhMuaDong/09.DemHongAn_lqt_QuangLinh.mp3
10.Đêm thánh vô cùng - Nhóm 5 dòng kẻ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemLanhMuaDong/10.DemThanhVoCung_fg-hlan_5DongKe.mp3
11.Mua tình yêu - Trần thu hà
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemLanhMuaDong/11.MuaTinhYeu_TranThuHa.mp3
12.Giáng sinh hồng - Lam trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemLanhMuaDong/12.GiangSinhHong_pht_LamTruong_2.mp3
13.Cao cung lên - Mai Hậu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemLanhMuaDong/13.CaoCungLen_nkx-hd_MaiHau.mp3
14.Hát mừng giáng sinh - Mỹ Tâm
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemLanhMuaDong/14.HatMungGiangSinh_MyTam.mp3

gakhanhhoa
05-12-2007, 08:34 PM
Chị Huyền ơi. Chị xem lại dùm em nha. Bài 3 album Tìm Chúa album Giáng Sinh Thế Kỷ 21 và bài 11 album Hát Mừng Giáng Sinh chưa có link kìa chị. Cám ơn chị nhiều.

VuHuyen
06-12-2007, 09:12 PM
Chị Huyền ơi. Chị xem lại dùm em nha. Bài 3 album Tìm Chúa album Giáng Sinh Thế Kỷ 21 và bài 11 album Hát Mừng Giáng Sinh chưa có link kìa chị. Cám ơn chị nhiều.

VH up vào rồi đó bạn
Album Tú Quỳnh Đặc Biệt

http://img137.imageshack.us/img137/7033/frontgc7.jpg
http://img243.imageshack.us/img243/2916/backyc2.jpg

1.Bài thánh ca buồn - Nhật trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TuQuynhDacBiet/01.BaiThanhCaBuon_nv_NhatTruong.mp3
2.Xin chúa thấu lòng con - Lan Ngọc
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TuQuynhDacBiet/02.XinChuaThauLongCon_NguyenThienTo_LanNgoc.mp3
3.Màu xanh Noel - Thái Châu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TuQuynhDacBiet/03.MauXanhNoel_hp_ThaiChau.mp3
4.Lời người ngoại đạo - Anh Khoa
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TuQuynhDacBiet/04.LoiNguoiNgoaiDao_LeDinh_AnhKhoa.mp3
5.Niềm tin - Thanh Lan
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TuQuynhDacBiet/05.NiemTin_nt-ab_ThanhLan.mp3
6.Ave maria - Thanh Lan
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TuQuynhDacBiet/06.AveMaria_hl_ThanhLan.mp3
7.hai mùa Noel - Thái Châu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TuQuynhDacBiet/07.HaiMuaNoel_nv_ThaiChau.mp3
8.Giáo đường chiều chủ nhật - Trang Mỹ Dung
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TuQuynhDacBiet/08.GiaoDuongChieuChuNhat_pl_TrangMyDung.mp3
9.Tà áo Noel - Nguyễn CHánh Tín
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TuQuynhDacBiet/09.TaAoNoel_HoaiLinh_NguyenChanhTin.mp3
10.Giáo đường in bóng - Lan Ngọc
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TuQuynhDacBiet/10.GiaoDuongImBong_ntt-pty_LanNgoc.mp3

VuHuyen
06-12-2007, 09:24 PM
Album : The First Noel - Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TheFirstNoel_NoelDauTien/2rrun8j.jpg
1.Cao cung lên - Hồng Nhung
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TheFirstNoel_NoelDauTien/01.CaoCungLen_nkx-hd_HongNhung.mp3
2.Chúa hài đồng - Mỹ Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TheFirstNoel_NoelDauTien/02.ChuaHaiDong_MyLinh.mp3
3.Bài thánh ca buồn - Thanh Lam
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TheFirstNoel_NoelDauTien/03.BaiThanhCaBuon_nv_ThanhLam.mp3
4.Belem Quạnh Hiu - Hồng Nhung
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TheFirstNoel_NoelDauTien/04.BelemQuanhHiu_HongNhung.mp3
5.Thiên đường - Mỹ Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TheFirstNoel_NoelDauTien/05.ThienDuong_MyLinh.mp3
6.Feliz Navidad - Thanh Lam
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TheFirstNoel_NoelDauTien/06.FelizNavidaz_ThanhLam.mp3
7.Cho nhau mùa đông - Hồng Nhung
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TheFirstNoel_NoelDauTien/07.ChoNhauMuaDong_HongNhung.mp3
8.Chuông ngân vang - Thanh Lam
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TheFirstNoel_NoelDauTien/08.ChuongNganVang_ThanhLam.mp3
9.Đêm thánh - Mỹ Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TheFirstNoel_NoelDauTien/09.DemThanh_MyLinh.mp3
10.The First Noel - Hồng Nhung Thanh Lam & Mỹ Linh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TheFirstNoel_NoelDauTien/10.TheFirstNoel_HongNhung-MyLinh-ThanhLam.mp3

nguoithich
08-12-2007, 09:44 PM
Album Đêm Thánh Vô Cùng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemThanhVoCung/frontdz8.jpg
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemThanhVoCung/backey1.jpg
1.Jingel Bell - Hiền Thục
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemThanhVoCung/01%20Jingle%20bell.mp3
2.Đêm thánh vô cùng - Hồng Nhung
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemThanhVoCung/02%20Dem%20thanh%20vo%20cung.mp3
3.Giáng sinh xưa - Lam trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemThanhVoCung/03%20Giang%20sinh%20xua.mp3
4.Bài thánh ca buồn - Lâm Dũng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemThanhVoCung/04%20Bai%20Thanh%20ca%20buon.mp3
5.we wish you a Merry ChiristMas - Lam trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemThanhVoCung/05%20We%20wish%20yuo%20a%20merry%20Christmas.mp3
6. Jesus - Maria - Ngọc Lễ & Phương Thảo
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemThanhVoCung/06%20Giesu%20Maria.mp3
7.Hai mùa Noel - Yến Khoa
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemThanhVoCung/07%20Hai%20mua%20Noel.mp3
8.Liên khúc Mary boy child - Oh my lord - Feliz Navidad - Tam ca thế hệ mới
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemThanhVoCung/08%20Lk%20Mary%20boyChild%20Oh%20my%20Lord%20fezil %20Navida.mp3
9.Chúa hài đồng - Bảo Thơ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemThanhVoCung/09%20Chua%20Hai%20Dong.mp3
10.Đêm đông - Thanh Lam
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemThanhVoCung/10%20Dem%20dong.mp3
11.Lời con xin Chúa - Thanh Thúy
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemThanhVoCung/11%20Loi%20con%20xin%20Chua.mp3
12.Cao cung lên - Bích hồng & ca đoán nhà thờ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemThanhVoCung/12%20Cao%20cung%20len.mp3

VuHuyen
18-12-2007, 09:28 PM
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemDemNguyenCau/frontsl4.jpg
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemDemNguyenCau/backgd3.jpg

1.Tình xưa vụng dại
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemDemNguyenCau/01.TinhXuaVungDai_TruongVu.mp3
2.Tình ca người ngoại đạo
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemDemNguyenCau/02.TinhCaNguoiNgoaiDao_pl_ChungTuLuu.mp3
3.Noel năm trước
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemDemNguyenCau/03.NoelNamTruoc_LanPuong.mp3
4.Đừng xa rời nhau
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemDemNguyenCau/04.DungXaRoiNhau_HongTruc-QuocBien.mp3
5.Noel lỗi hẹn
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemDemNguyenCau/05.NoelLoiHen_ChungTuLuu.mp3
6.Tà áo Noel
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemDemNguyenCau/TaAoNoel_(TruongVu).mp3
7.Đã mấy mùa đông
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemDemNguyenCau/07.DaMayMuaDong_LanPhuong-ChungTuLuu.mp3
8.Đêm đêm nguyện cầu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemDemNguyenCau/08.DemDemNguyenCau_QuocBien.mp3
9.Hai mùa đông một chuyện tình
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemDemNguyenCau/09.HaiMuaDongMotChuyenTinh_ChungTuLuu.mp3
10.Mùa giáng sinh đó
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemDemNguyenCau/10.MuaGiangSinhDo_PhuongLan-QuocBien.mp3

VuHuyen
18-12-2007, 09:44 PM
Album Đêm giáng sinh an lành
http://xs110.xs.to/xs110/06496/copy.jpg
http://xs110.xs.to/xs110/06496/cdthdemgiangsinhyenlanhge5.jpg
1.Vì sao trên trời
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhAnLanh/01.ViSaoTrenTroi_qk_AnhSaoDem.mp3
2.Chuông ngân vang
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhAnLanh/02.ChuongNganVang_LVnnt_ACM.mp3
3.Mùa đông mới
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhAnLanh/03.MuaDongMoi_yv_DoanTrang.mp3
4.Chuông chiều
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhAnLanh/04.ChuongChieu_tt_XuanPhu.mp3
5.Mùa đông năm ấy
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhAnLanh/05.MuaDongNamAy_hd_HuongGiang.mp3
6.Feliz Navidad
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhAnLanh/06.FelizNavidad_LVnnt_HongAn.mp3
7.Khúc Nhạc xanh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhAnLanh/07.KhucNhacXanh_lqt_NhomTigon.mp3
8.Hang belem
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhAnLanh/08.HangBelem_hl-mc_LeNamKhanh.mp3
9.Tâm tình ca 1
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhAnLanh/09.TamTinhCa1_tt_MaiHau.mp3
10.Và con tim đã vui trở lại
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhAnLanh/10.VaConTimVuiTroLai_dh_QuynhLan.mp3
11.Mơ miền Belem
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhAnLanh/11.MoMienBelem_ldh_QuangMinh.mp3
12.Giáng sinh về
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhAnLanh/12.GiangSinhVe_pnh_TamCaAoTrang.mp3
13.Jingel Bell
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhAnLanh/13.JingleBells_jp_HoaTau.mp3
14.Feliz Navidad
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhAnLanh/14.FelizNavidad_HoaTau.mp3

VuHuyen
18-12-2007, 09:53 PM
Album Tìm em đêm giáng sinh
http://img300.imageshack.us/img300/1853/frontix1.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/1703/backav2.jpg

1.Sài gòn giáng sinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/01.SaigonGiangSinh_NguyenVu-TamCaAoTrang.mp3
2.Hoa hồng đêm Noel
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/02.HoaHongDemNoel_mh_QuangDung.mp3
3.Bài thánh ca buồn
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/03.BaiThanhCaBuon_nv_MyTam-DamVinhHung.mp3
4.Đêm thánh vô cùng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/04.DemThanhVoCung_fg-hlan_Nhom5DongKe.mp3
5.Chuông ngân vang
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/05.ChuongNganVang_ACM.mp3
6.Đêm giáng sinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/06.DemGiangSinh_GiaNguyen.mp3
7.Chúc mừng Noel
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/07.ChucMungNoel_NhomHoaHong.mp3
8.Chào đón giáng sinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/08.ChaoDonGiangSinh_MinhQuanTop.mp3
9.Đêm bình yên
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/09.DemBinhYen_MyTam.mp3
10.Chúa hài đồng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/10.ChuaHaiDong_HongNgoc.mp3
11.Feliz Navidad
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/11.FelzNavidad_NhomMatNgoc.mp3
12.Hang belem băng giá
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/12.HangBelemBangGia_DoanTrang-GiaNguyen.mp3
13.Đi tìm Chúa tôi
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/13.DiTimChuaToi_HongNgoc.mp3
14.Những chiếc hôn đêm giáng sinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/14.NhungChiecHonDemGiangSinh_MTV.mp3
15.Tình yêu giáng sinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/15.TinhYeuGiangSinh_dh_MyTam.mp3
16.Tìm em đêm giáng sinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/16.TimEmDemGiangSinh_LamTruong.mp3
17.CHúc mừng năm mới
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TimEmDemGiangSinh/17.ChucMungNamMoi_ThanhHoa.mp3

VuHuyen
18-12-2007, 10:06 PM
Album Vô Thường GuiTar
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_VoThuongGuiTar/vothuong77frontxx9.jpg

1.Silent Night
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_VoThuongGuiTar/01.SilentNight_VoThuong.mp3
2.Jingel Bell
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_VoThuongGuiTar/02.JingleBell_jp_VoThuong.mp3
3.The Sad Carol
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_VoThuongGuiTar/03.TheSadCarol_nv_VoThuong.mp3
4.The Cave Of Bethlehem
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_VoThuongGuiTar/04.TheCaveOfBethlehem_hl-mc_VoThuong.mp3
5.You Are Like Ma Soeur
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_VoThuongGuiTar/05.YouAreLikeMaSoeur_pd_VoThuong.mp3
6.The Tears To Christ
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_VoThuongGuiTar/06.TheTearsToChrist_VoThuong.mp3
7.The Words From ASaint
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_VoThuongGuiTar/07.TheWordsFromASaint_tcs_VoThuong.mp3
8.Feliz Navidad
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_VoThuongGuiTar/08.FelizNavidad_VoThuong.mp3
9.My Prayer To God
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_VoThuongGuiTar/09.MyPrayerToGod_lkk_VoThuong.mp3
10.Falling Star
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_VoThuongGuiTar/10.FallingStar_VoThuong.mp3
11.Lovers Of Different Religions
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_VoThuongGuiTar/11.LoversOfDifferentReligions_ttt_VoThuong.mp3
12.SilentNight
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_VoThuongGuiTar/12.SilentNight_VoThuong.mp3

nguoithich
20-12-2007, 09:29 PM
Album Sinh Nhật Chúa Cứu Thế

http://img77.imageshack.us/img77/9442/frontds6.jpg

1.Bài ca truyền tin - Trần Phi & Tú Trinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_SinhNhatChuaCuuThe/Baicatruyentin.mp3
2.Belem âm vang cứu độ - Đào Nguyên & Tuấn Kiệt
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_SinhNhatChuaCuuThe/Belemamvangcuudo.mp3
3.Bước chân người hái lộc - Do Định & Tú Trinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_SinhNhatChuaCuuThe/buochannguoihailoc.mp3
4.Emmanuel, xin ngài ở giữa chúng con - Mỹ Hạnh & Tuấn Kiệt
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_SinhNhatChuaCuuThe/Emmanuelxinngaiogiuachungcon.mp3
5.Hồng ân Giáng Sinh - Mỹ Hạnh & Tuấn Kiệt
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_SinhNhatChuaCuuThe/hongangiangsinh.mp3
6.Mừng con Chúa - Tú Trinh & Do Định
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_SinhNhatChuaCuuThe/mungconchua.mp3
7.Mong chờ Chúa đến - Đào Nguyên & Tuấn Kiệt
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_SinhNhatChuaCuuThe/mongchochuaden.mp3
8.Ngôi lời đã làm người - Trần Phi & Bảo Tịnh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_SinhNhatChuaCuuThe/ngoiloidalamnguoi.mp3
9.Ngợi ca ơn Chúa - Tú Trinh & Do Định
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_SinhNhatChuaCuuThe/ngoicaonchua.mp3
10.Vườn địa đàng - Trần Phi
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_SinhNhatChuaCuuThe/VuonDiaDang_TranPhi.mp3

nguoithich
20-12-2007, 09:36 PM
Album Giáng Sinh Cho Em - Linh mục Cao Thăng

1.Mừng vị cứu tinh - Linh mục Cao Thăng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhChoEm_LmCaoThang/01.MungViCuuTinh_ct_Lm.CaoThang.mp3
2.Tình yêu giáng sinh - Tuyết Mai Ly
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhChoEm_LmCaoThang/02.TinhYeuGiangSinh_ct_TuyetMaiLy.mp3
3.Giáng sinh cho em - Thông Vũ & Nguyên Thương
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhChoEm_LmCaoThang/03.GiangSinhChoEm_ct_ThongVu-NguyenThuong.mp3
4.Đứa bé không nhà - linh mục Cao Thăng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhChoEm_LmCaoThang/04.DuaBeKhongNha_ct_Lm.CaoThang.mp3
5.Mùa đông em khóc - Quỳnh Lan
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhChoEm_LmCaoThang/05.MuaDongEmKhoc_ct_QuynhLan.mp3
6.Mùa giáng sinh trở lại - Xuân trường
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhChoEm_LmCaoThang/06.MuaGiangSinhTroLai_ct_XuanTruong.mp3
7.Tin vui Giáng Sinh - Linh mục Cao Thăng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhChoEm_LmCaoThang/07.TinVuiGiangSinh_ct_CaoThang.mp3
8.Niềm vui Giáng Sinh - Diệu Hiền
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhChoEm_LmCaoThang/08.NiemVuiGiangSinh_ct_DieuHien.mp3
9.Giáng sinh bình an - Phi Nguyễn
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhChoEm_LmCaoThang/09.GiangSinhBinhAn_ct_PhiNguyen.mp3
10.Giáng Sinh Bình An - Hòa Tấu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhChoEm_LmCaoThang/11.GiangSinhBinhAn_ct.mp3
11.Niềm vui Giáng Sinh - Hòa Tấu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhChoEm_LmCaoThang/10.NiemVuiGiangSinh_ct.mp3

nguoithich
21-12-2007, 09:19 PM
Album Đêm đông Chúa Sinh ra đời - Hoàng Oanh

http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_SinhNhatChuaCuuThe/img292wj6.jpg
1.Ca khúc trầm hương
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemDongChuaSinhRaDoi/CaKhucTramHuong-HoangOanh.mp3
2.Cao cung lên
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemDongChuaSinhRaDoi/CaoCungLen-HoangOanh.mp3
3.Con sẽ bước lên
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemDongChuaSinhRaDoi/ConSeBuocLen-HoangOanh.mp3
4.Đâu có tình yêu thương
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemDongChuaSinhRaDoi/DauCoTinhYeuThuong-HoangOanh.mp3
5.Đêm đông
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemDongChuaSinhRaDoi/DemDong-HoangOanh.mp3
6.Đêm thánh vô cùng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemDongChuaSinhRaDoi/DemThanhVoCung-HoangOanh.mp3
7.Hồng ân thiên Chúa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemDongChuaSinhRaDoi/HongAnThienChua-HoangOanh.mp3
8.Kinh hòa bình
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemDongChuaSinhRaDoi/KinhHoaBinh-HoangOanh.mp3
9.Linh hồn tôi
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemDongChuaSinhRaDoi/LinhHonToi-HoangOanh.mp3
10.Mùa đông năm ấy
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemDongChuaSinhRaDoi/MuaDongNamAy-HoangOanh.mp3
11.Tán tụng hồng ân
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemDongChuaSinhRaDoi/TanTungHongAn-HoangOanh.mp3
12.Thánh tâm Giêsu
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemDongChuaSinhRaDoi/ThanhTamGiesu-HoangOanh.mp3
13.Thờ lạy Chúa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemDongChuaSinhRaDoi/ThoLayChua-HoangOanh.mp3
14.Tôi tin kính
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemDongChuaSinhRaDoi/ToiTinKinh-HoangOanh.mp3

nguoithich
21-12-2007, 09:51 PM
Album Mùa Vọng & Mùa Giáng Sinh - Linh mục Nguyễn Trường Luân
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/backrm0.jpg
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/frontqn5.jpg
1.Lời giới thiệu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/Loi%20gioi%20thieu.mp3
2.Chúa nhật 1 Mùa vọng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/Chua%20Nhat%201%20Mua%20vong.mp3
3.Chúa Nhật 2 Mùa vọng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/Chua%20nhat%202%20mua%20vong.mp3
4.Chúa nhật 3 Mùa vọng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/Chua%20nhat%203%20mua%20vong.mp3
5.Chúa nhật 4 Mùa vọng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/Chua%20nhat%204%20mua%20vong.mp3
6.Truyện thánh Nicolas
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/truyen%20thanh%20nicolas.mp3

nguoithich
21-12-2007, 10:02 PM
Disk 2 : Mùa vọng & Mùa Giáng Sinh - Linh mục Nguyễn Trường Luân
1.Hoạt cảnh Giáng Sinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/Hoat%20canh%20giang%20sinh.mp3
2.Đêm vọng giáng sinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/Dem%20vong%20giang%20sinh.mp3
3.Câu chuyện món quà giáng sinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/Cau%20chuyen%20mon%20qua%20giang%20sinh.mp3
4.Đại lễ giáng sinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/Dai%20le%20Giang%20Sinh.mp3
5.Track 3
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/track%203.mp3
6.Track 5
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/track%205.mp3
7.Track 6
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/Track%206.mp3
8.Track 7
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/track%206_2.mp3
9.Track 8
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/track%207.mp3
10.Track 9
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/track%208.mp3
11.Track 10
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaVong&MuaGiangSinh/Track%2010.mp3

nguoithich
22-12-2007, 10:03 PM
Album Ca dao thánh ca bất diệt 4 - Đêm Huyền Diệu


http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemHuyenDieu/frontqv5.jpg

http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DemHuyenDieu/backqh2.jpg

1.Đêm huyền diệu
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemHuyenDieu/DemHuyenDieu-QuocDanh.mp3
2.Mùa Noel tuyết trắng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemHuyenDieu/MuaNoelTuyetTrang-LeHang.mp3
3.Quà tặng của Chúa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemHuyenDieu/QuaTangCuaChua-ChungTuLuu.mp3
4.Sáng danh thiên Chúa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemHuyenDieu/SangDanhThienChua-MongThi.mp3
5.Tình yêu Giáng Sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemHuyenDieu/TinhYeuGiangSinh-TuanKhoi-ChungTuLuu.mp3
6.Vào lúc đêm xuống
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemHuyenDieu/VaoLucDemXuong-MongThi.mp3
7.Ánh sao tình thương
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemHuyenDieu/AnhSaoTinhThuong-QuangTrung.mp3
8.Đêm thánh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemHuyenDieu/DemThanh-ChungTuLuu.mp3
9.Hỡi thôn Bethelem khiêm nhường
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumDemHuyenDieu/HoiThonBetlehemKhiemNhuong-TuanKhoi.mp3

nguoithich
22-12-2007, 10:29 PM
Liên Khúc Christmas Time - Bướm Đêm 87


http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_LienkhucGiangSinh/tuoitrevnnetcombd087liebz6.jpg


http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_LienkhucGiangSinh/tuoitrevnnetcombd087liefu7.jpg

Liên khúc Christmas Time
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumLienkhucGiangSinh/Lienkhuc1.mp3
Liên khúc 2
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumLienkhucGiangSinh/Lienkhuc2.mp3
Liên khúc 3
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumLienkhucGiangSinh/Lienkhuc3.mp3
Liên khúc 4
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumLienkhucGiangSinh/Lienkhuc4.mp3
Liên khúc 5
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumLienkhucGiangSinh/Lienkhuc5.mp3
Liên khúc 6
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumLienkhucGiangSinh/Lienkhuc6.mp3
Liên khúc 7
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumLienkhucGiangSinh/Lienkhuc7.mp3

nguoithich
23-12-2007, 08:22 PM
Album Chúa ra đời 1

http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_ChuaRaDoi1/frontth8.jpg
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_ChuaRaDoi1/backnc5.jpg

Album này đã có trong Box music rồi,các bạn có thể nghe các bài hát của album tại link sau :
http://www.nhacthanh.net/diendan/music.php?do=play&song=1562

nguoithich
23-12-2007, 08:28 PM
Album Chúa Ra Đời 2

http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_ChuaRaDoi2/chuaradoi2back.jpg
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_ChuaRaDoi2/chuaradoi2front.jpg

Album này đã có trong Box music rồi,các bạn có thể nghe các bài hát của album tại link sau :
http://www.nhacthanh.net/diendan/music.php?do=play&song=1601

nguoithich
23-12-2007, 08:52 PM
Album Liên Khúc ChristMas & Happy New Year

http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_LienKhucGiangSinh&NamMoi/christmasfrontux4.jpg
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_LienKhucGiangSinh&NamMoi/christmasbackzk2.jpg

Liên khúc 1
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_LienKhucGiangSinh&NamMoi/LienKhuc1.mp3
Liên Khúc 2
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_LienKhucGiangSinh&NamMoi/LienKhuc2.mp3
Liên khúc 3
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_LienKhucGiangSinh&NamMoi/LienKhuc3.mp3
Liên khúc 4
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_LienKhucGiangSinh&NamMoi/LienKhuc4.mp3

nguoithich
23-12-2007, 09:05 PM
Album Giáng Sinh Đặc Biệt - Don Hồ


1.Ave Maria
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhDacBiet-DonHo/AveMaria.mp3
2.Đêm thánh vô cùng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhDacBiet-DonHo/DemThanhVoCung.mp3
3.Chúa hài đồng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhDacBiet-DonHo/ChuaHaiDong.mp3
4.Feliz navidad
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhDacBiet-DonHo/FelizNavidad.mp3
5.Giáng sinh kỷ niệm
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhDacBiet-DonHo/GiangSinhKyNiem.mp3
6.Giáng sinh xưa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhDacBiet-DonHo/GiangSinhXua.mp3
7.Lời chúc cho mùa xuân
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhDacBiet-DonHo/LoiChucChoMuaXuan.mp3
8.Liên khúc giáng sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhDacBiet-DonHo/LienKhucGiangSinh.mp3
9.Mơ về một đêm giáng sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhDacBiet-DonHo/MoVeMotGiangSinh.mp3
10.Santa clause is coming to town
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhDacBiet-DonHo/SantaClauseIsComingToTown.mp3
11.Tiếng chuông đêm giáng sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/AlbumGiangSinhDacBiet-DonHo/TiengChuongDemGiangSinh.mp3

nguoithich
23-12-2007, 09:32 PM
Album Bóng Nhỏ Giáo Đường

http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_BongNhoGiaoDuong/bongnhogiaoduongf.jpg
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_BongNhoGiaoDuong/bongnhogiaoduongb.jpg

1.Bài thánh ca buồn
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_BongNhoGiaoDuong/BaiThanhCaBuon.mp3
2.Bóng nhỏ giáo đường
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_BongNhoGiaoDuong/BongNhoGiaoDuong.mp3
3.Mừng Chúa ra đời
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_BongNhoGiaoDuong/MungChuaRaDoi.mp3
4.Đêm thánh huy hoàng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_BongNhoGiaoDuong/DemThanhHuyHoang.mp3
5.Nửa đêm khấn hứa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_BongNhoGiaoDuong/NuaDemKhanHua.mp3
6.Tình người ngoại đạo
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_BongNhoGiaoDuong/TinhNguoiNgoaiDao.mp3
7.Xin Chúa thấu lòng con
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_BongNhoGiaoDuong/XinChuaThauLongCon.mp3
8.Lời con xin Chúa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_BongNhoGiaoDuong/LoiConXinChua.mp3
9.Hồi chuông nửa đêm
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_BongNhoGiaoDuong/HoiChuongNuaDem.mp3
10.Đêm thánh vô cùng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_BongNhoGiaoDuong/DemThanhVoCung.mp3

nguoithich
23-12-2007, 09:39 PM
Album Mùa Giáng Sinh Xưa

http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaGiangSinhXua/MuaGiangSinhXuaf.jpg
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaGiangSinhXua/MuaGiangSinhXuab.jpg

1.Tình ca mùa đông
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaGiangSinhXua/TinhCaMuaDong.mp3
2.Đừng xa rời nhau
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaGiangSinhXua/DungXaRoiNhau.mp3
3.Mùa giáng sinh xưa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaGiangSinhXua/MungGiangSinhXua.mp3
4.Mừng đêm Noel
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaGiangSinhXua/MungDemNoel.mp3
5.Còn nhớ không em
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaGiangSinhXua/ConNhoKhongEm.mp3
6.Đêm đêm nguyện cầu
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaGiangSinhXua/DemDemNguyenCau.mp3
7.Duyên thề
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaGiangSinhXua/DuyenThe.mp3
8.Người tình mùa đông
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaGiangSinhXua/NguoiTinhMuaDong.mp3
9.Chuyện ngày cuối năm
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaGiangSinhXua/ChuyenNgayCuoiNam.mp3
10.Chiếc lá mùa đông
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_MuaGiangSinhXua/ChiecLaMuaDong.mp3

nguoithich
27-12-2007, 09:00 PM
Album Noel đầu tiên

http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NoelDauTien/Noeldautienf.jpg
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NoelDauTien/Noeldautienb.jpg

1.Chuông giáo đường ngày ấy
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NoelDauTien/ChuongGiaoDuongNgayAy.mp3
2.Cung đàn mùa đông
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NoelDauTien/CungDanMuaDong.mp3
3.Đêm hồng ân
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NoelDauTien/DemHongAn.mp3
4.Đêm lạnh mùa đông
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NoelDauTien/DemLanhMuaDong.mp3
5.Hát với mùa giáng sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NoelDauTien/HatVoiMuaGiangSinh.mp3
6.Khúc nhạc mùa Noel
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NoelDauTien/KhucNhacMuaNoel.mp3
7.Liên khúc chúc mừng giáng sinh - Noel đầu tiên
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NoelDauTien/Lkchucmunggiangsinh-noeldautien.mp3
8.Ngôi sao mùa đông
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NoelDauTien/Ngoisaomuadong.mp3
9.Tiếng chuông ngân - Hòa tấu
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NoelDauTien/TiengChuongNgan-HoaTau.mp3
10.Từ nghìn năm nơi hang belem
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NoelDauTien/TuNghinNamNoiHangBelem.mp3
11.Ước mơ xưa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NoelDauTien/UocMoXua.mp3

nguoithich
27-12-2007, 09:05 PM
Album Dạ Vũ Giáng Sinh - Dạ Lan 29

http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DaVuGiangSinhDaLan29/davugiangsinhf.jpg
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DaVuGiangSinhDaLan29/davugiangsinhb.jpg

Phần A
1.Phiên gác đêm noel
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DaVuGiangSinhDaLan29/A1.PhienGacDemNoel_DuyQuang.mp3
2.Tiếng nhạc nửa đêm
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DaVuGiangSinhDaLan29/A2.TiengNhacNuaDem_NhuMai.mp3
3.Niềm mơ giáng sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DaVuGiangSinhDaLan29/A3.NiemMoGiangSinh_BichHa.mp3
4.Giáng sinh tuổi trẻ
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DaVuGiangSinhDaLan29/A4.GiangSinhTuoiTre_ThuyVi.mp3
5.Lời con xin Chúa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DaVuGiangSinhDaLan29/A5.LoiConXinChua_lkk_NgocLan.mp3

Phần B
6.Mùa yêu thương
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DaVuGiangSinhDaLan29/B1.MuaYeuThuong_DinhHoang.mp3
7.Tiếng chuông vang
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DaVuGiangSinhDaLan29/B2.TiengChuongVang_KieuNga.mp3
8.Mùa sao sáng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DaVuGiangSinhDaLan29/B3.MuaSaoSang_nvd_ThanhXuan.mp3
9.Hội hoa đăng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DaVuGiangSinhDaLan29/B4.HoiHoaDang_TraMi.mp3
10.Noel - Nhớ
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_DaVuGiangSinhDaLan29/B5.NoelNho_HaiLy.mp3

nguoithich
27-12-2007, 09:49 PM
Album Giáng sinh tình yêu - bướm đêm 45

http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/buomdemcd045giangsinhtivs8.jpg

http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/buomdemcd045giangsinhtifm3.jpg
1.Hoan ca giáng sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/01.HoanCaGiangSinh_TamCa3A.mp3
2.Quà tặng mùa đông
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/02.QuaTangMuaDong_ThanhThao.mp3
3.Feliz Navidad
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/03.FelizNavidad_DamVinhHung.mp3
4.Tình yêu giáng sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/04.TinhYeuGiangSinh_dh_MyTam.mp3
5.Đêm hồng ân
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/05.DemHongAn_lqt_QuangLinh.mp3
6.Ước mơ đêm noel
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/06.UocMoDemNoel_DoanTrang.mp3
7.Đồng dao noel
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/07.DongDaoNoel_lqt_NhomMayHong.mp3
8.Từ ngàn năm xưa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/08.TuNganNamXua_ThuPhuong.mp3
9.Cung đàn giáng sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/09.CungDanGiangSinh_hd_MaiThao-TopPhuHoa.mp3
10.Silent Night
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/10.SilentNight_TranThuHa.mp3
11.Quà tặng của ông Noel
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/11.QuaTangCuaOngNoel_NhomBonMua.mp3
12.Đêm giáng sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/12.DemGiangSinh_GiaNguyen.mp3
13.Hát mừng giáng sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/13.HatMungGiangSinh_MyTam.mp3
14.Lời tự tình đêm thánh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/14.LoiTuTinhDemThanh_tap_BongMai.mp3
15.Hoa hồng đêm Noel
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/15.HoaHongDemNoel_mh_QuangDung.mp3
16.Giáng sinh về
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/16.GiangSinhVe_pnh_TamCaAoTrang.mp3
17.Ông noel xuống phố
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/17.OngNoelXuongPho_ThuyTien.mp3
18.Bài thánh ca buồn
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/18.BaiThanhCaBuon_nv_DamVinhHung.mp3
19.Happy New Year
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhTinhYeuBuomDem45/19.HappyNewYear_TikTikTakBand.mp3

nguoithich
27-12-2007, 09:53 PM
Album Niềm Vui Giáng Sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NiemVuiGiangSinh/niemvuigiangsinhf.jpg
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NiemVuiGiangSinh/niemvuigiangsinhb.jpg

1.Chan hòa niềm vui
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NiemVuiGiangSinh/Chanhoaniemvui.mp3
2.Chú bé đánh trống
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NiemVuiGiangSinh/Chu%20be%20danh%20trong.mp3
3.Chúa hài đồng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NiemVuiGiangSinh/Chua%20hai%20dong.mp3
4.Hồng ân thiên Chúa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NiemVuiGiangSinh/Hong%20an%20thien%20Chua.mp3
5.Mùa giáng sinh xưa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NiemVuiGiangSinh/Mua%20giang%20sinh%20xua.mp3
6.Người tuyết và mùa đông
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NiemVuiGiangSinh/Nguoi%20tuyet%20va%20mua%20dong.mp3
7.Niềm vui giáng sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NiemVuiGiangSinh/Niem%20vui%20giang%20sinh.mp3
8.Rudolph mũi đỏ
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NiemVuiGiangSinh/Rudolph%20mui%20do.mp3
9.Đêm thánh vô cùng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NiemVuiGiangSinh/dem%20thanh%20vo%20cung.mp3
10.Tiếng chuông ngân
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_NiemVuiGiangSinh/tieng%20chuong%20ngan.mp3

nguoithich
28-12-2007, 09:03 PM
Album Tình Yêu Thiên Chúa

http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhYeuThienChua/tinhyeuthienchuaf.jpg
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhYeuThienChua/tinhyeuthienchuab.jpg

1.Điệp khúc đêm Noel
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhYeuThienChua/DiepKhucDemNoel.mp3
2.Đêm yên lặng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhYeuThienChua/DemYenLang.mp3
3.Chuyện một đêm đông
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhYeuThienChua/ChuyenMotDemDong.mp3
4.Nguồn vui giáng sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhYeuThienChua/NguonVuiGiangSinh.mp3
5.Giấc mơ thanh bình
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhYeuThienChua/GiacMoThanhBinh.mp3
6.Mùa giáng sinh vẫn về với tôi
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhYeuThienChua/MuaGiangSinhVanVeVoiToi.mp3
7.Vinh danh thiên Chúa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhYeuThienChua/VinhDanhThienChua.mp3
8.Đêm Chúa giáng sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhYeuThienChua/DemChuaGiangSinh.mp3
9.Tình yêu thiên Chúa
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhYeuThienChua/TinhYeuThienChua.mp3
10.Nỗi lòng mục tử
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_TinhYeuThienChua/NoiLongMucTu.mp3

nguoithich
28-12-2007, 09:15 PM
Album Mừng Giáng Sinh - Thiếu Nhi Thánh Thể

http://img206.imageshack.us/img206/5342/backne1.jpg
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhThanhThe/thanhnhaccdthieunhithancj1.jpg
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhThanhThe/thanhnhaccdthieunhithankz4.jpg

1.Tiếng hát thiên thần
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhThanhThe/01.TiengHatThienThan_hd_TNTT.mp3
2.Hang belem
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhThanhThe/02.HangBelem_hl-mc_TNTT.mp3
3.Noel trong ánh huy hoàng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhThanhThe/03.NoelTrongAnhHuyHoang_TNTT.mp3
4.Chú bé đánh trống
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhThanhThe/04.ChuBeDanhTrong_TNTT.mp3
5.Chúa hài đồng và trẻ thơ
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhThanhThe/05.ChuaHaiDongVaTreTho_TNTT.mp3
6.Trời hân hoan
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhThanhThe/06.TroiHanHoan_TNTT.mp3
7.Trong máng cỏ đơn sơ
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhThanhThe/07.TrongMangCoDonSo_TNTT.mp3
8.Đón vua bé thơ về nhà
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhThanhThe/08.DonVuaBeThoVeNha_TNTT.mp3
9.Bài ca cảm tạ
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhThanhThe/09.BaiCaCamTa_TNTT.mp3
10.Đồng ca mừng giáng sinh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_GiangSinhThanhThe/10.DongCaMungGiangSinh_TNTT.mp3

MartinoVN
02-12-2011, 02:49 PM
Album Sinh Nhật Chúa Cứu Thế

http://img77.imageshack.us/img77/9442/frontds6.jpg

1.Bài ca truyền tin - Trần Phi & Tú Trinh
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/NhacGiangSinh/Album_SinhNhatChuaCuuThe/Baicatruyentin.mp3

Xin chào
Ai có nốt nhạc cho bài này cho tôi xin, cảm ơn nhiều.
Tôi tìm mà không thấy trang nào có lời dạng pdf, cũng không liên hệ với tác giả được.