PDA

View Full Version : Album Chúc Tụng Chúa Xuân - Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpVuHuyen
10-01-2008, 09:39 PM
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/Album/Album_ChucTungChuaXuan/back7to.jpg

1.Chúa xuân về
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/Album/Album_ChucTungChuaXuan/ChuaXuanVe.mp3
2.Cảm tạ Chúa xuân
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/Album/Album_ChucTungChuaXuan/CamTaChuaXuan.mp3
3.Ánh xuân hồng
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/Album/Album_ChucTungChuaXuan/AnhXuanHong.mp3
4.Xuân về
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/Album/Album_ChucTungChuaXuan/XuanVe.mp3
5.Xuân đã về
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/Album/Album_ChucTungChuaXuan/XuanDaVe.mp3
6.Xin chào mùa xuân
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/Album/Album_ChucTungChuaXuan/XinChaoMuaXuan.mp3
7.Dáng xuân
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/Album/Album_ChucTungChuaXuan/DangXuan.mp3
8.Xuân đã đến rồi
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/Album/Album_ChucTungChuaXuan/XuanDaDenRoi.mp3
9.Đoản xuân ca
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/Album/Album_ChucTungChuaXuan/DoanXuanCa.mp3
10.Ngày xuân thảo hiếu
http://www.thanhcacongdong.com/nguoithich/Album/Album_ChucTungChuaXuan/NgayXuanThaoHieu.mp3