PDA

View Full Version : Album Tình Tròi Thập Tự - Thánh Ca Mùa Chaythiennhansdb
12-02-2008, 07:05 AM
Tình Tròi Thập Tự
Thánh Ca Mùa Chay

1. Lời Kinh Nguyện Trầm - Lệ Hằng
http://db2.music.nhacthanh.net/Music_Album/TinhTroiThapTu/01.LoiKinhNguyenTram_LeHang.mp3

2. Tình Trời Thập Tự - Ngọc Lan
http://db2.music.nhacthanh.net/Music_Album/TinhTroiThapTu/02.TinhTroiThapTu_NgocLan.mp3

3. Trở Về Bên Chúa - Vũ Khanh
http://db2.music.nhacthanh.net/Music_Album/TinhTroiThapTu/03.TroVeBenChua_VuKhanh.mp3

4. Tâm Tình Ca 3 - Lệ Hằng
http://db2.music.nhacthanh.net/Music_Album/TinhTroiThapTu/04.TamTinhCa3_LeHang.mp3

5. Tâm Tình Ca 1 - Lệ Hằng
http://db2.music.nhacthanh.net/Music_Album/TinhTroiThapTu/05.TamTinhCa1_LeHang.mp3

6. Lời Vọng Tình Yêu 1 - Elvis Phương
http://db2.music.nhacthanh.net/Music_Album/TinhTroiThapTu/06.LoiVongTinhYeu1_ElvisPhuong.mp3

7. Lời Vọng Tình Yêu 2 - Lệ Hằng
http://db2.music.nhacthanh.net/Music_Album/TinhTroiThapTu/07.LoiVongTinhYeu2_LeHang.mp3

8. Dưới Chân Thập Tự - Lệ Hằng
http://db2.music.nhacthanh.net/Music_Album/TinhTroiThapTu/08.DuoiChanThapTu_LeHang.mp3

9. Chúa Là Nơi Con An Nghĩ - Khánh Ly
http://db2.music.nhacthanh.net/Music_Album/TinhTroiThapTu/09.ChuaLaNoiConAnNghi_KhanhLy.mp3

10. Người Yêu Tôi - Lệ Hằng
http://db2.music.nhacthanh.net/Music_Album/TinhTroiThapTu/10.NguoiYeuToi_LeHang.mp3

11. Niềm Vui Có Chúa - Việt Dũng
http://db2.music.nhacthanh.net/Music_Album/TinhTroiThapTu/11.NiemVuiCoChua_VietDung.mp3

12. Nếu - Khánh Ly
http://db2.music.nhacthanh.net/Music_Album/TinhTroiThapTu/12.Neu_KhanhLy.mp3