PDA

View Full Version : Nhạc sỹ Ngọc Linhgiusevonguyenvy
21-08-2008, 12:25 AM
Mình là một fan hâm mộ các bài Thánh Ca của LM Ngọc Linh.
Tuy nhiên mình chẳng có sheet(Bản nhạc note) nào cả.Trừ những bài đã được in trong "Dâng hiến"1,2,3,4.
Rất mong AE nào có post lên nghe.Tốt nhất là ở dạng PDF.Xin chân thành cảm ơn!!:thanks3yx:

Napo
22-08-2008, 07:22 PM
mình chưa nghe thấy nhạc sĩ Lm Ngọc Linh nào hết bạn giusevonguyenvy. mình chỉ nghe tới nhạc sĩ Ngọc Linh hiện đang ở giáo xứ Tam Hà trước là cựu ca trưởng của ca đoàn giuse gx thánh nguyễn duy khang . Bạn cho biết thêm thông tin nhé,nếu đúng là ns Ngọc Linh thì mình sẽ cung cấp cho bạn một số nhạc về thánh cả Giuse mà ns sáng tác cho ca đoàn mình .

thân ái

Napo

giusevonguyenvy
22-08-2008, 08:57 PM
Đúng rồi Napo ơi.Mình lộn rồi.Ngừoi mình cần hỏi là Ns Ngọc Linh mà bạn ở trên đó.
Bạn có sheet bài Kinh nguyện chiều hôm ko?Của ns Ngọc Linh đó.!

Napo
29-08-2008, 12:58 PM
Noel Mùa Hồng Ân (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaGiangSinh/NoelMuaHongAn_nl.pdf)
Này Ngài Đã Đến (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaGiangSinh/NayNgaiDaDen_nl.pdf)
Lời Mẹ Ru Trong Đêm Thánh (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaGiangSinh/LoiMeRuTrongDemThanh_nl.pdf)
Hôm Nay Đấng Cứu Thế Giáng Sinh (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaGiangSinh/HomNayDangCuuTheGiangSinh_nl.pdf)
Đêm Ánh Sáng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaGiangSinh/DemAnhSang_nl.pdf)
Theo Bước Người (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/KetLe/TheoBuocNguoi_nl.pdf)
Cùng Vui Bước (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/KetLe/CungVuiBuoc_nl.pdf)
Chúa Sai Tôi Đi (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/KetLe/ChuaSaiToiDi_nl.pdf)
Xuân Yêu Thương (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/XuanYeuThuong_nl.pdf)
Xuân Đã Về (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/XuanDaVe_nl.pdf)
Xin Ở Mãi Bên Con (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/XinOMaiBenCon_nl.pdf)
Xin Cho Lời Con Nguyện Cầu (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/XinChoLoiConNguyenCau_nl.pdf)
Trước Nôi Rơm Hèn (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/TruocNoiRomHen_nl.pdf)
Tri Ân Tình Chúa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/TriAnTinhChua_nl.pdf)
Tình Yêu Của Chúa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/TinhYeuCuaChua_nl.pdf)
Tình Ngài Bao La ( 3 bè ) (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/TinhNgaiBaoLa(3b)_nl.pdf)
Tiến Vào Cung Điện (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/TienVaoCungDien_nl.pdf)
Tiến Dâng Lên Ngài (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/TienDangLenNgai_nl.pdf)
Thập Giá Tình Yêu (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/ThapGiaTinhYeu_nl.pdf)
Thần Trí Chúa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/ThanTriChua_nl.pdf)
Reo Mừng Chiến Thắng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/ReoMungChienThang_nl.pdf)
Noel Mùa Hồng Ân (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/NoelMuaHongAn_nl.pdf)
Niềm Vui Sống Lại (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/NiemVuiSongLai_nl.pdf)
Như Một Hiến Lễ (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/NhuMotHienLe_nl.pdf)
Nhạc Khúc Yêu Thương (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/NhacKhucYeuThuong_nl.pdf)
Ngợi Ca Hy Lễ Vượt Qua (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/NgoiCaHyLeVuotQua_nl.pdf)
Ngợi Ca Ánh Sáng Công Chính Và Tình Yêu (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/NgoiCaAnhSangCongChinhVaTinhYeu_nl.pdf)
Ngàn Lời Ca Dâng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/NganLoiCaDang_nl.pdf)
Này Con Đây (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/NayConDay_nl.pdf)
Muôn Lời Chúc Tụng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/MuonLoiChucTung_nl.pdf)
Mừng Con Chúa Giáng Sinh (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/MungConChuaGiangSinh_nl.pdf)
Mùa Xuân Ước Mơ (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/MuaXuanUocMo_nl.pdf)
Mẹ Đầy Ơn Phúc (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/MeDayOnPhuc_nl.pdf)
Maria Mẹ Vô Nhiễm (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/MariaMeVoNhiem_nl.pdf)
Lời Mẹ Ru Trong Đêm Thánh (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/LoiMeRuTrongDemThanh_nl.pdf)
Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/LinhHonToiNgoiKhenChua_nl.pdf)
Lễ Dâng Thành Tâm (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/LeDangThanhTam_nl.pdf)
Lạy Ơn Đức Mẹ Soi Sáng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/LayOnDucMeSaoSang_nl.pdf)
Lạy Chúa Thánh Thần Xin Ngự Đến (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/LayChuaThanhThanXinHayDen_nl.pdf)
Lạy Chúa Nguồn Ủi An (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/LayChuaNguonUiAn_nl.pdf)
Đức Kitô Đã Sống Lại (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/DucKitoDaSongLai_nl.pdf)
Kinh Ngợi Ca Te Deum (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/KinhNgoiCaTeDeum_nl.pdf)
Kính Mừng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/KinhMung_nl.pdf)
Hy Lễ Hồng Ân (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/HyLeHongAn_nl.pdf)
Hương Nguyện Dâng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/HuongNguyenDang_nl.pdf)
Hiến Lễ Tinh Tuyền (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/HienLeTinhTuyen_nl.pdf)
Giêsu! Ngài Đã Đến (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/GiesuOiNgaiDaDen_nl.pdf)
Giáng Sinh An Bình (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/GiangSinhAnBinh_nl.pdf)
Điềm Lạ Vĩ Đại (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/DiemLaViDai_nl.pdf)
Đến Trước Nhan Ngài (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/DenTruocNhanNgai_nl.pdf)
Đêm Mầu Nhiệm (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/DemMauNhiem_nl.pdf)
Đêm Ánh Sáng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/DemAnhSang_nl.pdf)
Đây Mùa Kinh Mở Hội (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/DayMuaKinhMoHoi_nl.pdf)
Dâng Về Belem (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/DangVeBelem_nl.pdf)
Của Lễ Giao Hoà (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/CuaLeGiaoHoa_nl.pdf)
Của Lễ Con Dâng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/CuaLeConDang_nl.pdf)
Con Đến Trình Diện (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/ConDenTrinhDien_nl.pdf)
Chúa Từ Cõi Chết Sống Lại (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/ChuaTuCoiChetSongLai_nl.pdf)
Chúa Đã Chọn Con (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/ChuaDaChonCon_nl.pdf)
Cho Con Mang Thánh Giá (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/ChoConMangThanhGia_nl.pdf)
Chén Ngọc Bánh Thánh (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/ChenNgocBanhThanh_nl.pdf)
Ca Vang Mừng Chúa Giáng Sinh (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/CaVangMungChuaGiangSinh_nl.pdf)

Xin Chào
Trên đây là 1 số bài hát mình sưu tầm được ở trang thanhcacvietnam.org của NS Ngọc Linh ,
còn bài "kinh nguyện chiều hôm " mình sẽ liên hệ với NS Ngọc Linh và xin cho bạn sau

thân ái

Napo
29-08-2008, 12:59 PM
Bài Ca Khải Hoàn (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/BaiCaKhaiHoan_nl.pdf)
Bài Ca Cảm Mến (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/BaiCaCamMen_nl.pdf)
Ân Tình Đêm Thánh (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/AnTinhDemThanh_nl.pdf)
Aleluia!Chúa Sống Lại (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/AlleluiaChuaSongLai_nl.pdf)
Xin Tình Yêu Dạy Con (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/XinTinhYeuDayCon_nl.pdf)
Xin Cho Tình Yêu (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/XinChoTinhYeu_nl.pdf)
Xin Cho Cả Đời Con (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/XinChoCaDoiCon_nl.pdf)
Vì Chúa Yêu Con (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/ViChuaYeuCon_nl.pdf)
Trọn Đời Theo Chúa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/TronDoiTheoChua_nl.pdf)
Trọn Đời Con Dâng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/TronDoiConDang_nl.pdf)
Trời Xanh Tường Thuật (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/TroiXanhTuongThuat(Tv18)_nl.pdf)
Tri Ân Tình Chúa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/TriAnTinhChua_nl.pdf)
Trên Đỉnh Yêu Thương (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/TrenDinhYeuThuong_nl.pdf)
Trăm Năm Đưa Nhau (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/TramNamDuaNhau_nl.pdf)
Tôi Sẽ Chúc Tụng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/ToiSeChucTung_nl.pdf)
Tôi Ngước Mắt (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/ToiNguocMat_nl.pdf)
Tình Yêu Của Chúa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/TinhYeuCuaChua_nl.pdf)
Tình Chúa Vô Biên (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/TinhChuaVoBien_nl.pdf)
Tình Chúa Dẫn Đưa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/TinhChuaDanDua_nl.pdf)
Tiến Vào Cung Thánh (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/TienVaoCungThanh_nl.pdf)
Tạ Ơn Cha (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/TaOnCha_nl.pdf)
Tán Tụng Tình Yêu (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/TanTungTinhYeu_nl.pdf)
Sống Trong Ân Tình (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/SongTrongAnTinh_nl.pdf)
Phúc Thay Chúa Chọn (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/PhucThayChuaChon_nl.pdf)
Phúc Thay (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/PhucThay_nl.pdf)
Phúc Cho Ai Hằng Giữ (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/PhucChoAiHangGiu_nl.pdf)
Nối Rộng Vòng Tay (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/NoiRongVongTay_nl.pdf)
Ngày Hạnh Phúc (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/NgayHanhPhuc_nl.pdf)
Nắm Tay Bước Vào (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/NamTayBuocVao_nl.pdf)
Một Ngày Hân Hoan (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/MotNgayHanHoan_nl.pdf)
Lời Nguyện Dâng Con (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/LoiNguyenDangCon_nl.pdf)
Lễ Dâng Tín Thành (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/LeDangTinThanh_nl.pdf)
Khúc Đàn Dạo Chiều Nay (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/KhucDanDaoChieuNay_nl.pdf)
Hôm Nay Hân Hoan (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/HomNayHanHoan_nl.pdf)
Đưa Nhau (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/DuaNhau_nl.pdf)
Dâng Tình Yêu Mới (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/DangTinhYeuMoi_nl.pdf)
Dâng Tình (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/DangTinh_nl.pdf)
Dâng Mẹ Tình Yêu 2 (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/DangMeTinhYeu2_nl.pdf)
Dâng Mẹ Tình Yêu 1 (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/DangMeTinhYeu1_nl.pdf)
Dâng Lời Tạ Ơn (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/DangLoiTaOn_nl.pdf)
Dâng Lời Cảm Mến (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/DangLoiCamMen_nl.pdf)
Chung Kết Ân Tình (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/ChungKetAnTinh_nl.pdf)
Chúa Đã Cho Tôi (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/ChuaDaChoToi_nl.pdf)
Cho Nhau Ân Tình (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/ChoNhauAnTinh_nl.pdf)
Ca Khúc Tình Yêu (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/CaKhucTinhYeu_nl.pdf)
Alleluia (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/Alleluia_nl.pdf)
25 Năm Hồng Ân (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HonPhoi/25NamHongAn_nl.pdf)
Vinh Danh Thiên Chúa 3 (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/VinhDanhThienChua3_nl.pdf)
Vinh Danh Thiên Chúa 2 (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/VinhDanhThienChua2_nl.pdf)
Vinh Danh Thiên Chúa 1 (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/VinhDanhThienChua1_nl.pdf)
Tràng Hoa Mân Côi (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/TrangHoaManCoi_nl.pdf)
Tiến Hoa Năm Sắc 3 (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/TienHoaNamSac3_nl.pdf)

Napo
29-08-2008, 01:01 PM
Tiến Hoa Năm Sắc 2 (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/TienHoaNamSac2_nl.pdf)
Tiến Hoa Năm Sắc 1 (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/TienHoaNamSac1_nl.pdf)
Tiến Hoa 1 (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/TienHoa1_nl.pdf)
Tiến 7 Hoa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/Tien7Hoa_nl.pdf)
Nép Bên Toà Mẹ (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/NepBenToaMe_nl.pdf)
Mẹ Muôn Hoa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/MeMuonHoa_nl.pdf)
Lạy Ơn Đức Mẹ Sao Sáng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/LayOnDucMeSaoSang_nl.pdf)
Hái Hoa Dâng Mẹ (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/HaiHoaDangMe_nl.pdf)
Dâng Ngọn Nến Hồng 2 (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/DangNgonNenHong2_nl.pdf)
Dâng Ngọn Nến Hồng 1 (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/DangNgonNenHong1_nl.pdf)
Dâng Mẹ Đời Con (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/DangMeDoiCon_nl.pdf)
Xin Dâng Cuộc Đời Con (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/XinDangCuocDoiCon_nl.pdf)
Tựa Trầm Hương (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/TuaTramHuong_nl.pdf)
Nguyện Dâng Lên Chúa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/NguyenDangLenChua_nl.pdf)
Ngàn Lời Chúc Tụng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/NganLoiChucTung_nl.pdf)
Lời Nguyện Dâng Lên (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/LoiNguyenDangLen_nl.pdf)
Lễ Vật Tạ Ơn (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/LeVatTaOn_nl.pdf)
Lễ Dâng Cuộc Sống (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/LeDangCuocSong_nl.pdf)
Lấy Gì Đáp Đền (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/LayGiDapDen_nl.pdf)
Là Đây Của Lễ (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/LaDayCuaLe_nl.pdf)
Hương Dâng Nguyện Cầu 2 (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/HuongDangNguyenCau2_nl.pdf)
Hương Dâng Nguyện Cầu 1 (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/HuongDangNguyenCau1_nl.pdf)
Dâng Trời Cuộc Đời (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/DangTroiCuocDoi_nl.pdf)
Dâng Lời Nguyện Cầu (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/DangLoiNguyenCau_nl.pdf)
Của Lễ Tình Yêu (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/CuaLeTinhYeu_nl.pdf)
Lạy Chúa Thánh Thần Xin Hãy Đến (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/ChuaThanhThan/LayChuaThanhThanXinHayDen_nl.pdf)
Lời Kinh Cho Mẹ (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/ChaMe/LoiKinhChoMe_nl.pdf)
Giọt Máu Mẹ (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/ChaMe/GiotMauMe_nl.pdf)
Ý Nghĩa Cuộc Đời (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/YNghiaCuocDoi_nl.pdf)
Xin Thương Đến Con (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/XinThuongDenCon_nl.pdf)
Xin Tạm Biệt (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/XinTamBiet_nl.pdf)
Xin Hãy Mở (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/XinHayMo_nl.pdf)
Xin Chúa Mở Cửa Thiên Đàng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/XinChuaMoCuaThienDang_nl.pdf)
Vực Thẳm Xa Mờ (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/VucThamXaMo_nl.pdf)
Tôi Sợ Gì (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/ToiSoGi_nl.pdf)
Tôi Sẽ Tiến Lên (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/ToiSeTienLen_nl.pdf)
Như Nai Rừng Khát Khao (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/NhuNaiRungKhatKhao_nl.pdf)
Nay Con Đến Bên Cha (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/NayConDenBenCha_nl.pdf)
Một Lần Nằm Xuống (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/MotLanNamXuong_nl.pdf)
Mở Cánh Vươn Lên (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/MoCanhVuonLen_nl.pdf)
Lời Tạ Từ (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/LoiTaTu_nl.pdf)
Lời Kinh Cho Mẹ (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/LoiKinhChoMe_nl.pdf)
Lạy Các Thánh Thiên Thần (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/LayCacThanhThienThan_nl.pdf)
Hoài Vọng Thánh Nhan (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/HoaiVongThanhNhan_nl.pdf)
Hãy Lắng Nghe (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/HayLangNghe_nl.pdf)
Hạnh Phúc Cho Người (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/HanhPhucChoNguoi_nl.pdf)

Napo
29-08-2008, 01:01 PM
Con Luôn Trông Cậy (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/ConLuonTrongCay_nl.pdf)
Cánh Cửa Thiên Đàng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/CanhCuaThienDang_nl.pdf)
Xin Tình Yêu Dạy Con (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/XinTinhYeuDayCon_nl.pdf)
Xin Cho Cả Đời Con (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/XinChoCaDoiCon_nl.pdf)
Vì Chúa Yêu Con (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/ViChuaYeuCon_nl.pdf)
Trọn Đời Theo Chúa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/TronDoiTheoChua_nl.pdf)
Trời Xanh Tường Thuật (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/TroiXanhTuongThuat(Tv18)_nl.pdf)
Tri Ân Tình Chúa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/TriAnTinhChua_nl.pdf)
Trên Đỉnh Yêu Thương (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/TrenDinhYeuThuong_nl.pdf)
Tôi Sẽ Chúc Tụng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/ToiSeChucTung_nl.pdf)
Tôi Ngước Mắt (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/ToiNguocMat_nl.pdf)
Tôi Luôn Ước Mong (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/ToiLuonUocMong(Tv27)_nl.pdf)
Tình Yêu Của Chúa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/TinhYeuCuaChua_nl.pdf)
Tình Chúa Vô Biên (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/TinhChuaVoBien_nl.pdf)
Tình Chúa Dẫn Đưa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/TinhChuaDanDua_nl.pdf)
Tình Ca Muôn Thuở (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/TinhCaMuonThuo_nl.pdf)
Tán Tụng Tình Yêu (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/TanTungTinhYeu_nl.pdf)
Tạ Ơn Cha (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/TaOnCha_nl.pdf)
Sống Trong Ân Tình (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/SongTrongAnTinh_nl.pdf)
Phúc Thay Chúa Chọn (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/PhucThayChuaChon_nl.pdf)
Phúc Cho Ai Hằng Giữ (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/PhucChoAiHangGiu_nl.pdf)
Người Ở Giữa Ngươi (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/NguoiOGiuaNguoi_nl.pdf)
Muôn Lời Chúc Tụng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/MuonLoiChucTung_nl.pdf)
Mơ Về Yêu Thương (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/MoVeYeuThuong_nl.pdf)
Mở Lòng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/MoLong_nl.pdf)
Khúc Ca Cảm Tạ (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/KhucCaCamTa_nl.pdf)
Hy Vọng Vào Ngài (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/HyVongVaoNgai_nl.pdf)
Hãy Vui Mừng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/HayVuiMung_nl.pdf)
Hãy Nhìn Coi (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/HayNhinCoi_nl.pdf)
Hãy Ký Thác (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/HayKyThac(Tv36)_nl.pdf)
Hãy Đi Rao Giảng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/HayDiRaoGiang(Tv116)_nl.pdf)
Hãy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/HayDenDangKhucCamTa_nl.pdf)
Hãy Chúc Tụng Chúa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/HayChucTungChua_nl.pdf)
Gần Lòng Chúa (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/GanLongChua_nl.pdf)
Con Xin Phó Thác (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/ConXinPhoThac_nl.pdf)
Con Không Xin (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/ConKhongXin_nl.pdf)
Chúa Là Gia Nghiệp (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/ChuaLaGiaNghiep_nl.pdf)
Chúa Là Cuộc Sống Của Con (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/ChuaLaCuocSongCuaCon_nl.pdf)
Bài Ca Cảm Mến (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/BaiCaCamMen_nl.pdf)
Mừng Thánh Monica (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CacThanh/MungThanhMonica_nl.pdf)
Kinh Nguyện Thánh Martinô (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CacThanh/KinhNguyenThanhMartino_nl.pdf)

gakhanhhoa
29-08-2008, 03:28 PM
Tất cả nhạc của Chú Ngọc Linh mà anh Napo đã post. Mọi người có thể vào link dưới để download.


Download (http://db4.music.nhacthanh.net/khanhhoa/NhacNgocLinh.rar)

giusevonguyenvy
30-08-2008, 09:53 AM
Chân thành Cảm ơn Napo và gakhanhhoa.Xin Thiên Chúa luôn ở bên và tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống trên 2 bạn.Thân mến!

nhicindy
30-11-2010, 05:40 PM
giusevonguyenvy có bản mp3 bài "Noel mùa hồng ân" không, gửi giúp mình nhé, mình đang cần gấp lắm

Cám ơn giusevonguyenvy nhìu!!

jessinsier
30-11-2010, 05:46 PM
giusevonguyenvy có bản mp3 bài "Noel mùa hồng ân" không, gửi giúp mình nhé, mình đang cần gấp lắm

Cám ơn giusevonguyenvy nhìu!!

Gửi bạn bài hát bạn yêu cầu

http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/NhacSiNgocLinh/GiangSinhAnBinh1/128K/08.NoelMuaHongAn--HopXuong.mp3

nhicindy
30-11-2010, 05:57 PM
MÌnh cám ơn jessinsier, nhưng mình cần bài này nè, lời câu đầu như vầy " NOel noel mùa hồng ân tràn lan đất trời, noel noel mùa cứu rỗi đến cho mọi nơi,....bạn có file MP3 bài đó ko, gửi cho mình nhé

Thanks bạn nhiều

jessinsier
30-11-2010, 07:15 PM
MÌnh cám ơn jessinsier, nhưng mình cần bài này nè, lời câu đầu như vầy " NOel noel mùa hồng ân tràn lan đất trời, noel noel mùa cứu rỗi đến cho mọi nơi,....bạn có file MP3 bài đó ko, gửi cho mình nhé

Thanks bạn nhiều

Bạn ơi ... nhớ ghi đúng tên bài hát nhé


Bài Hát : Noel Hồng Ân
Trình Bày : Cam Thơ

http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/NhacSiNgocLinh/GiangSinhAnBinh1/128K/01.NoelHongAn--CamTho.mp3

vicen
01-12-2010, 05:48 AM
Mình là một fan hâm mộ các bài Thánh Ca của LM Ngọc Linh.


Xin được đính chính lại thông tin này ==> Nhạc sĩ Ngọc Linh là giáo dân chứ không phải Linh Mục như bạn nói đâu nhé !

Thân,

thecuong
01-12-2010, 06:29 AM
noel mùa hồng ân cũng đúng vì cũng nội dung như thế nhưng là hợp xướng

nhicindy
01-12-2010, 07:42 AM
Cám ơn jessinsier rất rất nhiều nhiều

jessinsier
01-12-2010, 09:26 AM
noel mùa hồng ân cũng đúng vì cũng nội dung như thế nhưng là hợp xướng

Nội dung như thế... thì bài hát noel nào chẳng nội dung như thế, nếu thế tác giả chẳng cần sáng tác 2 bài chi cho mệt, hợp xướng là hợp xướng , solo là solo, chẳng có ai lấy hợp xướng mà hát solo và ngược lại,

doquangpt
15-12-2010, 02:25 PM
mình mới nghe bài hát "Từng bước con hân hoan" và " Tình yêu đền đáp" của nhạc si Ngọc Linh hôm lễ cắt băng khánh thành nhà nguyện Dòng ĐaMInh- Phú Nhai - Bùi Chu. Nghe hay lắm nhưng tìm mãi mà không có trênmạng. mình nghĩ là bài mới nếu bạn nào có Nhạc của 2 bài trên cho mình nhé Cảm ơn trước!

vicen
15-12-2010, 02:53 PM
mình mới nghe bài hát "Từng bước con hân hoan" và " Tình yêu đền đáp" của nhạc si Ngọc Linh hôm lễ cắt băng khánh thành nhà nguyện Dòng ĐaMInh- Phú Nhai - Bùi Chu. Nghe hay lắm nhưng tìm mãi mà không có trênmạng. mình nghĩ là bài mới nếu bạn nào có Nhạc của 2 bài trên cho mình nhé Cảm ơn trước!

Chào bạn !

Không biết 2 bài hát bạn nêu có đảm bảo tính chính xác không vì mình có 2 bài hát tựa đề gần giống như bài hát của bạn. Nếu được thì bạn cho mình biết câu đầu tiên của bài hát cần tìm là gì nhé !

Thân mến !

haneul
19-12-2011, 09:11 PM
Mình đang tìm 1 số đĩa của NS. Ngọc Linh kèm cả sheet nữa để tặng ca trưởng nhưng tìm trên thị trường chỉ có 1 đĩa hợp xướng nhạc Giáng Sinh, trong đó có bài Đêm Mầu Nhiệm....
Các bạn có biết chỗ nào bán hoặc cho mình xin file mp3 kèm sheet được ko?
Cám ơn các bạn nhiều ^^

buitamhoan
28-04-2013, 10:25 PM
gakhanhhoa ơi
link down bị hư rùi
tamhoan đang kiếm bài tiến hoa năm sắc 2 nè, có pdf mà ko có file mp3
giúp đỡ nha
thanks

gakhanhhoa
30-04-2013, 09:11 AM
gakhanhhoa ơi
link down bị hư rùi
tamhoan đang kiếm bài tiến hoa năm sắc 2 nè, có pdf mà ko có file mp3
giúp đỡ nha
thanks


Xin chào anh!

Về link down các bài hát của Ns Ngọc Linh anh có thể vào link này để lấy, gần như đầy đủ

http://www.dinh.dk/default/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=302

Còn về bài hát anh hỏi thì em không có file mp3, anh có thể vào website của Ns Ngọc Linh để tìm thêm, và có thể liên lạc trực tiếp với Ns Ngọc Linh để biết thêm chi tiết.

Đây là website của Ns Ngọc Linh http://nsngoclinh.com trong đó có thông tin liên lạc.

Chúc anh khỏe mạnh. Thân chào anh!

buitamhoan
30-04-2013, 01:26 PM
cám ơn bạn
chúc BQT và các bạn sức khỏe,
thân