GIÁO HUẤN
THÁNH NHẠC
(Gv. Lm. Pr. TRI VĂN VINH )


--------------------1. MUSICAE SACRAE DISCIPLINA
--------------------2. INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA
--------------------3. HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH
--------------------4. HUẤN THỊ MUSICAM SACRAM
--------------------5. THÔNG CÁO SỐ 56/88

(Nguồn Diễn đàn Sánh Bước, Gp. Nha Trang)